نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی دبیرخانه نشریات علمی نشریه پژوهشهای زراعی ایران صندوق پستی ۱۱۶۳ -۹۱۷۷۵تماس اصلی

نشریه پژوهشهای زراعی ایران: دکتر حمیدرضا خزاعی
مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی دبیرخانه نشریات علمی نشریه پژوهشهای زراعی ایران صندوق پستی ۱۱۶۳ -۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۱۹
فاکس: ۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
ایمیل: cesc@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

نشریه پژوهشهای زراعی ایران
ایمیل: cesc@um.ac.ir