نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد علیرضا کوچکی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد علیرضا کوچکی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج علیرضا کوچکی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری علیرضا کوچکی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) علیرضا کوچکی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم علیرضا کوچکی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی علیرضا کوچکی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت علیرضا کوچکی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) علیرضا کوچکی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه علیرضا کوچکی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) علیرضا کوچکی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد علیرضا کوچکی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). ۱- تشریح و ارزیابی مدل علیرضا کوچکی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) علیرضا کوچکی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 تأثیر همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در شرایط مشهد علیرضا کوچکی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: ۱- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده علیرضا کوچکی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: ۲- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری علیرضا کوچکی چکیده
جلد 14 شماره 2 سال 1395 تأثیر ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (Helianthus annus L.)، لوبیا‌قرمز (Phaseolus calcaratus L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) بر عملکرد و اجزای‌عملکرد علیرضا کوچکی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris) علیرضا کوچکی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) علیرضا کوچکی چکیده
1 - 26 (26)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد