نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه‌زنی غده‌های ریشه‌ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونة تازه‌وارد سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) و گونة مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 شبیه‌سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). ۱- تشریح و ارزیابی مدل مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 برآورد محصول ذرت (Zea mays L.) و نیتروژن خاک از طریق اندازه‌گیری هدایت الکتریکی خاک تحت تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بهینه‌سازی کاربرد کودهای نیتروژن، فسفر و دامی در زراعت گندم پاییزه (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش سطح-پاسخ (RSM) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 13 شماره 4 سال 1394 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: ۱- پیش‌‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 14 شماره 1 سال 1395 تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: ۲- پیش‌بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (Beta vulgaris) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) مهدی نصیری محلاتی چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله مهدی نصیری محلاتی چکیده
1 - 34 (34)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد