نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1391 بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 10 شماره 3 سال 1391 مطالعه اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1391 بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1392 ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume indicum L.) و تاج خروس Amaranthus retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) در مشهد پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1392 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در مخلوط هایی از سه توده (سبزوار، کلات، کاشمر) کنجد Sesamum indicum L.) ) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1392 بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum indicum) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1392 اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره‌های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت‌ها در کوشیا (Kochia scoparia) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1393 بررسی اثر مدیریت های مختلف کودی بر تولید گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 2 سال 1393 اثر تناوب بر پویایی مکانی علف‌های هرز شاه‌تره ایرانی (Fumaria vaillantti) و علف هفت‌بند (Polygonum aviculare) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی اثر غلظت محلول غذایی، زمان و دفعات مناسب برگپاشی بر رشد برگ و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین و سطوح مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 3 سال 1393 تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی تاثیرکودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد بذر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثرات کود های آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 بررسی تأثیر مدیریت‌های مختلف کودی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 بررسی رقابت اندام‌های هوایی و زمینی علف‌هرز تاجریزی (Solanum nigrum ) بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش (Vigna radiate L. ) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 12 شماره 4 سال 1393 اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 13 شماره 1 سال 1394 بررسی اثر کاربرد جداگانه و تلفیقی کودهای آلی و زیستی روی برخی ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون(Pimpinella anisum L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 13 شماره 2 سال 1394 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم در الگوهای مختلف کشت توام ردیفی پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 بررسی تنوع گونه‌ای، ساختاری و کارکردی علف‌های‌هرز بوم‌نظام‌های ارگانیک و رایج برنج (Oryza sativa) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 15 شماره 1 سال 1396 بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.) پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 14 شماره 3 سال 1395 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف‌قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 14 شماره 4 سال 1395 اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت پرویز رضوانی مقدم چکیده
جلد 13 شماره 3 سال 1394 ارزیابی اثر دوگونه‌ میکوریزا و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L.) در یک نظام زراعی اکولوژیک پرویز رضوانی مقدم چکیده
1 - 35 (35)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد