نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: (Zea mays L.) دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت دانه ای


صفحات: 591-597


چکیده
به منظور تعیین دورهی بحرانی کنترل علفهایهرز در ذرت دآن های، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به
اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل تیمارهای رقابت علفهای هرز با ذرت تا مراحل فنولوژیکی ۳ برگی ( ۱۵ روز پس از کاشت)، ۶ برگی ( ۲۷ روز پس
از کاشت)، ۹ برگی ( ۴۰ روز پس از کاشت)، ۱۲ برگی ( ۵۰ روز پس از کاشت)، تاسل دهی( ۶۰ روز پس از کاشت) و شاهد رقابت تمام فصل ( ۱۰۰ روز پس
از سبز شدن) و سری دوم شامل تیمارهای کنترل علفهای هرز ذرت تا مراحل ۳ برگی، ۶ برگی، ۹ برگی، ۱۲ برگی، تاسل دهی و شاهد وجین تمام
فصل بود. برای تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز، از روش وایازی غیر خطی و معادلات گامپرتز و لجستیک تغییر شکل یافته استفاده شد . نتایج
حاکی از حساسیت بالای عملکرد دانه ذرت به تداخل علفهای هرز بود به طوریکه در صورت عدم کنترل عل فهای هرز عملکرد دانه ذرت بیش از ۴۴
۱۰ تا ۴۶ و ، ۵ و ۱۰ درصد کاهش عملکرد به ترتیب بین روزهای ۲ تا ۵۴ ، ۲/ درصد کاهش یافت. دورهی بحرانی کنترل علفهایهرز برای سطوح ۵
۲۰ تا ۳۵ پس از سبز شدن ذرت (معادل مراحل ۱ تا ۱۳ برگی، ۳ تا ۱۱ برگی و ۵ تا ۸ برگی) محاسبه شد. همچنین برای ۱۵ درصد کاهش قابل قبول
عملکرد، ذرت دارای یک زمان بحرانی حذف علف هرز در ۲۷ روز پس از سبز شدن (معادل مرحله ۶ برگی) بود.

کلمات کلیدی:   ذرت; دوره بحرانی;علف هرز;رقابت


دریافت نسخه XML

بازدید: 741

تاریخ دریافت: 1391/03/22 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: