نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثر رقابت خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، (Sinapis arvensis)عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica napus)


صفحات: 745-757


چکیده
به منظور تعیین تاثیر تراکم های مختلف خردل وحشی بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پائیزه در مقادیر مختلف کود نیتروژن
آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال
۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و تراکم علفهرز در ، ۱۵۰، ۱۳۸۷ اجرا گردید. تیمارها شامل میزان نیتروژن در چهار سطح ( ۱۰۰
۱۶ و ۳۲ بوته در متر مربع) به عنوان فاکتور فرعی بود. نتایج نشان داد که اثر تراکم خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا ، ۸ ، ۴، پنج سطح ( ۰
معنیدار بود به طوری که تراکم ۳۲ بوته خردل وحشی در مترمربع عملکرد دانه و بیولوژیک، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزار
۲۲ و ۱۶ درصد نسبت به شاهد، کاهش داد. با کاربرد بیشتر نیتروژن تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در /۲ ،۴۰/۹ ،۳۰ ،۲۸/ دانه را به ترتیب به میزان ۷
خورجین، وزن هزار دانه و به تبع آن عملکرد دانه افزایش یافت. افزایش نیتروژن از ۱۰۰ به ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه را بیش از ۵۳ درصد
افزایش داد. با افزایش میزان نیتروژن ارتفاع، تعداد شاخه فرعی در بوته، طول خورجین، عملکرد روغن و درصد پروتئین به طور معنیداری افزایش یافت .
افزایش تراکم خردل وحشی سبب کاهش معنیدار کلیه صفات کیفی و مورفولوژیک ذکرشده به جز درصد پروتئین شد. به طور کلی علیرغم اث رات منفی
علفهرز بر عملکرد کلزا، به نظر میرسد که کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار علاوه بر افزایش عملکرد دانه و روغن کلزا، ازکاهش کمتری در
تداخل با علفهرز برخوردار بود.

کلمات کلیدی:   تداخل ; تراکم علفهرز ; کاهش عملکرد ;کود


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5376

بازدید: 529

تاریخ دریافت: 1391/03/24 , تاریخ پذیرش: 1391/03/24 , تاریخ انتشار: