نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف‌کش شوالیه به‌ منظور کنترل یولاف وحشی (Avena fatua L


صفحات: 11-17


چکیده
به منظور مقایسه اثر میدان مغناطیسی و مویان فریگیت در کارایی علف‌کش یدوسولفورون متیل سدیم + مزوسولفورون متیل (شوالیه)، آزمایشی گلخانه‌ای دز- پاسخ به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی شامل غلظت‌های صفر، ۳، ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ گرم در هکتار ماده موثره علف‌کش شوالیه در چهار سطح ۱) علف‌کش تنها، ۲) همراه با میدان مغناطیسی، ۳) همراه با مویان فریگیت و ۴) کاربرد توام میدان مغناطیسی و فریگیت بر روی یولاف وحشی در ۴ تکرار انجام شد. میدان مغناطیسی و فریگیت به طور معنی داری باعث کاهش کشش سطحی آب و محلول علف‌کش شوالیه شدند. درحالیکه فریگیت در کاهش کشش سطحی آب و محلول علف‌کش شوالیه نسبت به میدان مغناطیسی موثرتر بود. میدان مغناطیسی و فریگیت موجب افزایش کارایی علف‌کش شوالیه در کنترل علف هرز یولاف وحشی شدند. افزایش کارایی شوالیه به وسیله فریگیت نسبت به میدان مغناطیسی بیشتر بود. استفاده همزمان از میدان مغناطیسی و مویان فریگیت کارایی شوالیه را بیشتر از کاربرد هر یک از آن‌ها به تنهایی افزایش داد.

کلمات کلیدی:   فعالیت شاخساره; کشش سطحی; مویان; میدان مغناطیسی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154