نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum graveolens) )، گشنیز (Coriandrum sativum ( و رازیانه


صفحات: 116-124


چکیده
وجود تنش‌های غیر زنده محیطی بویژه تنش خشکی یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. تنش خشکی زمانی در گیاه حادث می‌شود که میزان آب دریافتی گیاه کمتر از تلفات آن باشد. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شوی ( Anethum graveolens)، گشنیز (sativum Coriandrum) و رازیانه (Foeniculum vulgare) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال۸۹ انجام شد. فاکتور اول شامل ۴ سطح خشکی: ظرفیت زراعی (FC) ۱۰۰، ۷۵، ۵۰ و۲۵ درصد و فاکتور دوم شامل ۳ گیاه دارویی گشنیز، رازیانه و شوید بودند. در این آزمایش صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد چتردر بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن هزار دانه و شاخص برداشت دانه اندازه گیری شدند. نتایج حاصل نشان داد که کاهش میزان آب در خاک از حد ظرفیت زراعی (FC) تاثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد مطالعه داشت. گیاه شوید در %۲۵ FC بیشترین تعداد دانه در چتر (۱۴عدد)، تعداد دانه در بوته(۲۷ عدد)، چتر در بوته (۴عدد)، چترک در چتر (۱۰ عدد) و وزن هزار دانه (۵/۶ گرم) دارا بود، همچنین گیاه رازیانه در %۲۵ FC کمترین تعداد دانه در چتر (۲عدد)، تعداد دانه در بوته (۲ عدد)، تعداد چتر در بوته (۲۵/۰ عدد)، چترک در چتر (۵/۰ عدد) و وزن هزار دانه (۱۵/۰ گرم) دارا بود. شاخص برداشت دانه با وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنی داری داشت.

کلمات کلیدی:   تنش خشکی; شوید; گشنیز; رازیانه


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3928

بازدید: 1449

تاریخ دریافت: 1391/05/15 , تاریخ پذیرش: 1391/05/15 , تاریخ انتشار: