نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۱۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: تأثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دو رقم گندم دیم


صفحات: 207-213


چکیده
به منظور مطالعه تأثیر زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه دو رقم گندم دیم سرداری و آذر۲، آزمایشی در مزرعه مرکز خدمات کشاورزی منگور شرقی شهرستان مهاباد در سال زارعی ۸۷ – ۱۳۸۶، به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایۀ بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل زمان های مختلف محلول پاشی کود از منبع اوره با میزان ۵۰ گرم در ۱۰ متر مربع در مراحل پنجه دهی، پنجه دهی همراه با تو فوردی به میزان ۵/۱ لیتر در هکتار، طویل شدن ساقه، ظهور برگ پرچم، و تیمار شاهد (عدم کاربرد محلول‌پاشی) در کرت‌های فرعی و دو رقم گندم دیم سرداری و آذر ۲ درکرت های اصلی بود. نتایج آزمایش نشان داد که رقم گندم آذر ۲ (۸/۲۲۷۰ کیلوگرم در هکتار) دارای عملکرد دانۀ بیشتری نسبت به رقم سرداری (۵/۱۹۳۲ کیلوگرم در هکتار) بود. تیمارهای محلول‌پاشی طول سنبله، اجزای عملکرد دانه و عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصد پروتئین را تحت تأثیر قرار دادند. محلول پاشی اوره در مرحله پنجه دهی توأم با توفوردی دارای بیشترین عملکرد دانه نسبت به سایر تیمارها بود و ۱۷ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. تیمارهای محلول‌پاشی اوره بر روی درصد پروتئین دانه نیز تأثیر معنی داری داشتند. بیشترین درصد پروتئین دانه (۰۵/۱۶ درصد) مربوط به تیمار محلول پاشی اوره در مرحله برگ پرچم در رقم سرداری بود. چنین بنظر می‌رسد که از محلول پاشی اوره می توان برای افزایش عملکرد و درصد پروتئین دانه گندم دیم استفاده نمود و استعمال محلول اوره توأم با تو فوردی در مرحله پنجه دهی مؤثرترین زمان محلول‌پاشی است.

کلمات کلیدی:   محلول پاشی اوره; عملکرد دانه; درصد پروتئین ; ارقام گندم دیم


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5093

بازدید: 1830

تاریخ دریافت: 1391/05/16 , تاریخ پذیرش: 1391/05/16 , تاریخ انتشار: