نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: بررسی تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سیاه دانه


صفحات: 299-310


چکیده
شوری آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک، یکی از مهم ترین تنشها در محدود کردن تولید گیاهان است. سیاه دانه گیاه یک ساله علفی و
است که به شوری حساس میباشد. این آزمایش ب همنظور ارزیابی اثرات پرایمینگ بر جوانه زنی بذر Rununculaceae دارویی مهم متعلق به تیره
سیاه دانه در شرایط تنش شوری اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل
۰ درصد به مدت ۷۲ / ۲۴۸ میلیمولار) و سه سطح پیش تیمار، بذور پرایمینگ شده با نیترات پتاسیم ( ۲ / ۱۸۶ و ۸ /۶ ،۱۲۴/۴ ،۶۲/ تنش شوری (صفر، ۲
ساعت)، جیبرلیک اسید ( ۵۰۰ قسمت در میلیون به مدت ۴۸ ساعت) و آب مقطر (به مدت ۲۴ ساعت) بود. سطوح تنش شوری با استفاده از کلرید سدیم
ایجاد شد و برای پرایمینگ با آب مقطر هم از روش هیدروپرایمینگ استفاده گردید. بذور سیاه دانه در مرحله اول پس از تیمار شدن، در دمای ۲۵ درجه
سانتی گراد خشک شدند و به مدت دو هفته در معرض تنش شوری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تیمار پرایمینگ بر صفات مورد ارزیابی معنی دار
است. در بین پیش تیمارها، بیشترین اثر مثبت را نیترات پتاسیم بر ضریب جوانهزنی و جیبرلیک اسید بر میانگین مدت زمان جوانه زنی در (p≤۰/۰۱)
سطوح مختلف تنش شوری داشتند. به عبارتی این بذور در کمترین زمان، بیشترین درصد جوانه زنی را داشتند . مقایسه میانگین نشان داد بیشترین و
کمترین میزان جوانهزنی به ترتیب در تیمار نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ به دست آمد . همچنین در سطوح مختلف تنش شوری، پیش ت یمارهای
نیترات پتاسیم و آب مقطر اثر مثبتی بر طول ریشهچه، تعداد ریشههای جانبی و نسبت ریشه به ساقه داشتند و بیشترین اثر پیش تیمار هیدروپرایمینگ بر
وزن تر ساقهچه و ریشهچه بود. پیش تیمار ۵۰۰ پی پی ام جیبرلیک اسید نیز سبب کاهش تعداد گیاهچههای غیرنرمال گردید. ضرایب همبستگی ساده
با تعداد گیاهچه غیرنرمال همبستگی ،(R۲= -۰/ نشان داد که طول ریشهچه با میانگین مدت زمان جوانهزنی همبستگی معنی دار منفی (** ۷۲۶
غیرمعنیدار و با سایر صفات همبستگی معنیدار مثبت داشت. همچنین میانگین مدت زمان جوانهزنی با صفات مورد ارزیاب ی (به جز تعداد گیاهچه
۰ درصد یا / غیرنرمال و نسبت وزن خشک ریشهچه به ساقهچه) همبستگی معنیدار منفی داشت. به طور کلی اعمال پرایمینگ ۷۲ ساعت نیترات پتاسیم ۲
۵۰۰ قسمت در میلیون جیبرلیک اسید به مدت ۴۸ ساعت جهت حصول بالاترین ویژگیهای جوانهزنی توصیه می شود.

کلمات کلیدی:   پیش تیمار; تنش شوری; جوانه زنی; سیاه دانه


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154