نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor) تحت تنش خشکی


صفحات: 374-381


چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانهای تحت تنش خشکی تحقیقی طی سال ۱۳۸۸ در مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . تیمارهای مورد
مطالعه عبارت بودند از تنش خشکی، شامل سه سطح شاهد (آبیاری در ۷۰ درصد ظرفیت زراعی مزرعه)، تنش ملایم (آبیاری در ۵۰ درصد ظرفیت زراعی
۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم ،۱۵۰ ، مزرعه) و تنش شدید (آبیاری در ۳۰ درصد ظرفیت زراعی مزرعه) و پنج سطح کود سولفات پتاسیم شامل، صفر (شاهد)، ۱۰۰
در هکتار. تنش خشکی به علت کاهش ارتفاع گیاه، تعداد دانه در پانیکول، شاخص برداشت و وزن صد دانه عملکرد دانه را کاهش داد . بیشترین عملکرد
دانه ( ۳۴۹۹ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیک ( ۱۴۴۶۴ کیلوگرم در هکتار) در آبیاری در ۷۰ درصد ظرفیت زراعی مزرعه به دست آمد و عملکرد دانه
۴ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. کود سولفات پتاسیم نیز در بیشترین سطح با بهبود شرایط / ۵ و ۲۷ / و بیولوژیک در تیمار تنش شدید به ترتیب ۵۸
رشدی عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را به ترتیب ۲۸ و ۲۲ درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد. اثر متقابل کود سولفات پتاسیم و تنش خشکی نیز بر
تمام صفات معنی دار بود، و سطح مطلوب کود سولفات پتاسیم از گیاهان در مقابل خشکی محافظت می کند. نتایج این مطالعه نشان داد که فراهمی کافی
پتاسیم در خاک می تواند مقاومت گیاه سورگم در مقابل تنش خشکی را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی:   تنش خشکی; سولفا ت پتاسیم; سورگوم دانهای; عملکرد


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154