نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۰ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ


صفحات: 392-400


چکیده
به‌منظور تعیین اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی از صفات ارقام بهاره گلرنگ، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان طی سال های زراعی ۸۶-۱۳۸۵ و ۸۷-۱۳۸۶ بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شش تکرار انجام شد. سه رقم گلرنگ به نام‌های اراک، صفه و گلدشت در هشت تاریخ کاشت (۱۵و ۲۹ اسفند، ۱۵ و۳۰ فروردین، ۱۵و۳۰ اردیبهشت، ۱۶ خرداد و ۲ تیر) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد طی سال اول آزمایش مراحل نمو طولانی تر و در نتیجه رشد رویشی و زایشی بیشتر بود. بالاترین عملکرد در اولین تاریخ کاشت حاصل شد. تأخیر کاشت تا تاریخ کاشت هفتم سبب تسریع نمو، برخورد رشد رویشی و زایشی با گرمای تیر و مرداد، نقصان سطوح فتوسنتزکننده و گلدهی زود هنگام و در نتیجه کاهش عملکرد دانه گردید. ارقام مورد بررسی از لحاظ بعضی از مراحل نمو متفاوت بودند. ارقام گلدشت و صفه به‌ترتیب زودرس‌ترین و دیررس‌ترین ژنوتیپ‌ها بودند. اختلاف بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه معنی‌دار نبود. رقم صفه از لحاظ میزان روغن و رقم گلدشت از لحاظ وزن هزار دانه برترین ژنوتیپ ها بودند. رقم گلدشت کوتاه ترین ارتفاع بوته را داشت.

کلمات کلیدی:   درصد روغن; دیرکاشت; رسیدگی; ژنوتیپ; عملکرد


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6934

بازدید: 592

تاریخ دریافت: 1391/08/01 , تاریخ پذیرش: 1391/08/01 , تاریخ انتشار: 1391/08/01