نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: تأثیر تنش‌های شوری و خشکی بر رشد و جوانه زنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss)


صفحات: 1-7

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.20002

چکیده
گیاهان مرتعی از اهمیت و نقش ویژه ای در صنایع دارویی برخوردارند. کاهش کمی و کیفی منابع آب همراه با شوری خاک از مهمترین عوامل بازدارنده در تکثیر و رشد گیاهان بشمار می رود. لذا این امر نیازمند شناخت و بررسی شرایط مطلوب رشد گیاهان می‌باشد. زیره سیاه (Bunium persicum Boiss) یکی از گیاهان مهم دارویی ایران است که دارای خواص ضد نفخ، مقوی معده، اشتهاآور و مدر بودن می باشد. تنش‌های شوری و خشکی از عوامل مهم کاهش عملکرد این گیاه محسوب می‌شود. به‌‌منظور بررسی تأثیر تنش‌های شوری و خشکی دو آزمایش به‌‌صورت مجزا در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار بر روی بذر گونه زیره سیاه انجام شد. تنش خشکی شامل پنج سطح (شاهد، ۲/۰- ، ۴/۰- ، ۶/۰- و ۸/۰-) مگاپاسکال ایجاد شده توسط محلول پلی‌اتیلن‌گلیکول ۶۰۰۰ و تنش شوری نیز در شش سطح (شاهد، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و dS.m-۱۳۰۰) اعمال شد. بعد از اعمال تیمارها شمارش بذور جوانه‌زده به‌صورت روزانه انجام شد و درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، ساقه‌چه و گیاه‌چه و نیز ضریب آلومتری و بنیه بذر تعیین گردید. نتایج آنالیز آماری نشان داد که تنش‌های خشکی و شوری، درصد و سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه‌ی بذر، ضریب آلومتری، طول ساقه‌چه، ریشه‌چه و گیاه‌چه را به‌طور معنی‌داری کاهش می‌دهند، به‌طوری‌که جوانه‌زنی در تیمار ۰۶/- مگاپاسکال خشکی به‌طور کامل متوقف شد. داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که زیره سیاه گونه‌ای حساس نسبت به تنش‌های محیطی از جمله خشکی و شوری در مراحل ابتدایی جوانه‌زنی و رشد بذور می‌باشد.

کلمات کلیدی:   بنیة بذر; تنش‌ محیطی; ضریب آلومتری; طول ساقه‌چه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 36

بازدید: 131

تاریخ دریافت: 1391/12/13 , تاریخ پذیرش: 1395/06/16 , تاریخ انتشار: 1395/07/24