نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۰ شماره ۴ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ


صفحات: 774-780


چکیده
به منظور بررسی اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ، آزمایش مزرعه ای در سال ۱۳۸۸ در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل رژیم آبیاری در سه سطح (۱۰۰%، ۷۵% و ۵۰% ظرفیت مزرعه) به عنوان کرت اصلی و تراکم گلرنگ رقم سینا در چهار سطح (۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متر فاصله بوته روی ردیف به ترتیب ۶۶، ۳۳، ۲۲ و ۱۶ بوته در متر مربع) به عنوان کرت فرعی بودند. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله کاشت عملکرد دانه بطور معنی داری کاهش یافت به گونه ای که حداکثر عملکرد دانه (۰۳/۳۵۱ گرم در متر مربع ) در فاصله کاشت ۵ سانتیمتر و حداقل آن (۹۵/۲۲۲ گرم در متر مربع ) در فاصله ۲۰ سانتیمتر بدست آمد. با کاهش میزان آبیاری از ۷۵ به ۵۰ درصد ظرفیت مزرعه عملکرد دانه به طور معنی دار (۶۳ درصد) کاهش یافت. از بین اجزای عملکرد دانه، تعداد طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه با کاهش میزان آبیاری و افزایش تراکم بطور معنی داری کاهش یافت. ارتفاع بوته و عملکرد روغن نیز به طور معنی دار تحت تاثیر تیمار آبیاری و فاصله کاشت قرار گرفت به گونه ای که با کاهش میزان آبیاری و افزایش فاصله کاشت، ارتفاع و عملکرد روغن کاهش یافت. لذا بمنظور دستیابی به عملکرد بهینه گلرنگ، تامین رطوب خاک به میزان ۷۵ درصد ظرفیت مزرعه و فاصله کاشت ۱۰ سانتی متر (۳۳ بوته در متر مربع) توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی:   عملکرد روغن ; تعداد دانه در طبق ; تنش خشکی ; ظرفیت مزرعه


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4869

بازدید: 854

تاریخ دریافت: 1391/12/28 , تاریخ پذیرش: 1391/12/28 , تاریخ انتشار: 1391/12/28