نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: تأثیر سولفات‌آهن بر تعداد کپسول در گره برگ کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط مزرعه


صفحات: 8-18

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.21228

چکیده
به‌منظور تولید بیش از یک کپسول در هر گره برگ گیاه کنجد، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه‌تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علمی کاربردی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مشهد در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. فاکتور اول شامل: بذر از گره برگ تک‌کپسول و بذر از گره برگ سه‌کپسولی و فاکتور دوم سه غلظت سولفات‌آهن (صفر، ۵۰ و ‌ppm۱۰۰) استفاده شد. نتایج نشان‌داد که وزن تازه و خشک اندام هوایی در بوته‌های حاصل از بذر‌هایسه‌کپسولی بیشتر از بوته‌های حاصل از بذر تک‌کپسولی بود. تعداد کپسول در بوته در تیمار بذر‌های سه‌کپسولی ۲/ عدد بوده که نسبت به تیمار بذر تک‌کپسولی حدود هشت ‌درصد تعداد کپسول در بوته بیشتری داشت. اعمال غلظت ppm‌۱۰۰ سولفات‌آهن دربوته‌های حاصل از بذر‌های تک‌کپسولی بیشترین درصد گره تک‌کپسولی را داشت، در صورتی‌که اعمال غلظت ppm‌۵۰ سولفات‌آهن در بوته‌های حاصل از بذر سه‌کپسولی بیشترین تعداد گره چند‌کپسولی را داشت. بیشترین وزن تازه و خشک اندام هوایی از اعمال غلظت ppm‌۵۰ سولفات‌آهن در بوته‌های حاصل از بذر‌های سه‌کپسولی به‌دست آمد. بیشترین وزن دانه در بوته از اعمال ppm‌۵۰ سولفات‌آهن در بوته‌های حاصل از بذر‌های سه‌کپسولی و به ‌مقدار ۲/۱۳‌گرم در بوته به‌دست آمد. وزن دانه در بوته با درصد گره چند‌کپسولی (**۸۰/۰=r) و وزن خشک اندام هوایی (**۹۰/۰=r) هم‌بستگی مثبت و معنی‌داری داشت. به‌طور کلی نتایج نشان‌داد که استفاده از سولفات‌آهن می‌تواند سبب افزایش تعداد کپسول در هر گره برگ شود.

کلمات کلیدی:   ارتفاع; درصد گره تک‌کپسول; سه‌کپسول; وزن دانه در بوته

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 21

بازدید: 177

تاریخ دریافت: 1393/10/15 , تاریخ پذیرش: 1394/03/30 , تاریخ انتشار: 1394/08/13