نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۲ شماره ۲ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت


صفحات: 316-327


چکیده
گیاه جعفری ارزش غذایی بسیار بالایی داشته و سرشار از ویتامین های A، B، C و عناصر غذایی است. به منظور بررسی اثر منابع مختلف نیتروژن بر جعفری آزمایشی به صورت فاکتوریل با دو عامل نوع کود در سه سطح نیترات کلسیم، سولفات آمونیوم و اوره، و مقدار کود در چهار سطح صفر، ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار، در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی و با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۹۰ انجام شد. نتایج نشان داد که اثر منابع نیتروژن بر تمامی صفات اندازه گیری شده معنی دار شد. به طوری که بیش‌ترین میزان وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، غلظت ویتامین C، و غلظت کلسیم برگ از منبع کودی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار نیترات کلسیم و بیش‌ترین میزان وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع بوته و طول برگ و غلظت آهن برگ از منبع ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم و بیش‌ترین میزان مجموع کلروفیل a و b از ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره به دست آمد.

کلمات کلیدی:   اوره؛ تغذیه گیاه؛ سولفات آمونیوم؛ نیترات کلسیم؛ وزن تر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6037

بازدید: 727

تاریخ دریافت: 1392/02/14 , تاریخ پذیرش: 1392/10/21 , تاریخ انتشار: 1393/03/07