نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر تلقیح با باکتری های حل کننده های فسفات و سطوح فسفر معدنی بر خصوصیات رشد و عملکرد دانه در ارقام سویا (Glycine max)


صفحات: 693-703


چکیده
به منظور مقایسه اثر باکتری های حل کننده فسفات و سطوح فسفر معدنی بر رشد و عملکرد سویا آزمایشی بصورت دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در دشت ناز ساری در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل دو رقم سویا ساری و تلار به عنوان عامل اصلی و سه سطح مصرف فسفر (۰، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم فسفر در هکتار) به عنوان عامل فرعی و چهار سطح تلقیح بذر سویا با باکتری های حل کننده فسفات شامل (شاهد، تلقیح با باکتری Pseudomonas fluorescens، تلقیح با باکتری Pseudomonas putida و تلقیح همزمان با هر دو سویه باکتری) به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (۲/۱۸۶ گرم در متر مربع) با مصرف فسفر ۵۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد و با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم فسفر عملکرد دانه روندی نزولی پیدا نمود. مصرف سویه های باکتری عملکرد دانه را به طور معنی داری افزایش داده و بطوریکه عملکرد دانه از تیمار شاهد با ۵/۱۲۳ گرم در تیمار مصرف پزودوموناس پوتیدا به ۱۶۰ گرم و در تیمار مصرف پزودوموناس فلورسنس به ۲/۱۶۸ گرم در مترمربع افزایش یافت. حداکثر عملکرد دانه (۳/۱۹۰ گرم در مترمربع) با مصرف توام هردو سویه باکتری بدست آمد که با حداکثر تعداد غلاف در ساقه اصلی (۸۷/۴۰) و بوته (۶۷/۹۹) و حداکثر وزن صد دانه (۶۱/۲۰ گرم) در این تیمار همراه بود. بطورکلی بیشترین میزان عملکرد دانه تحت اثرات متقابل سه گانه در رقم تلار در فسفر ۵۰ کیلوگرم در هکتار با مصرف باکتری پوتیدا (۶/۲۳۶ گرم در متر مربع) به دست آمد.

کلمات کلیدی:   سویا; پزودوموناس پوتیدا; رقم تلار; رقم ساری; فسفر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2792

بازدید: 546

تاریخ دریافت: 1392/04/16 , تاریخ پذیرش: 1393/07/30 , تاریخ انتشار: 1393/09/12