نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس ۵۰۰ در منطقه کرج


صفحات: 13-22


چکیده
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیاز آبی بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت هیبرید سینگل کراس ۵۰۰ در روش آبیاری بارانی آزمایشی در سال ۱۳۸۵ با ۹ تیمار، به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار در منطقه کرج انجام شد. کرتهای اصلی شامل سه تیمار آبیاری ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵ درصد تامین نیازآبی و کرتهای فرعی شامل سه تراکم ۷۵، ۸۵ و۹۵ هزار بوته در هکتار بود. نیاز آبی بر اساس کمبود رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزایش سطح آبیاری از۷۵ تا ۱۲۵ درصد تامین نیاز آبی اثر معنی داری بر عملکرد، ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد برگ، طول و عرض برگ، وزن بیوماس، طول و قطر بلال، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، تخریب برگ، وزن هزاردانه، و شاخص برداشت بر جای گذاشت. اما اثر آن بر وزن چوب بلال، طول گل تاج و وزن خشک برگ معنی دار نشد. اثر تراکم بوته بر ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، تعداد برگ، طول برگ، طول و قطر بلال، تعداد ردیف دانه، وزن و قطر چوب بلال معنی دار شد. تیمار آبیاری ۱۲۵ درصد نیازآبی با تراکم ۸۵ هزار بوته درهکتار بیشترین عملکرد را به میزان ۱۲ تن در هکتار تولید کرد. همچنین تیمار مذکور پس از تیمار آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی با تراکم ۷۵ هزار بوته در هکتار از بیشترین میزان کارائی مصرف آب (۲۲/۱ کیلوگرم بر متر مکعب) برخوردار بود.

کلمات کلیدی:   آبیاری;تراکم بوته;ذرت سینگل;عملکرد;کارایی مصرف آب


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4994

بازدید: 623

تاریخ دریافت: 1392/04/31 , تاریخ پذیرش: 1392/04/31 , تاریخ انتشار: 1392/04/31