نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۱ شماره ۱ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica


صفحات: 200-207


چکیده
به منظور بررسی اثر آبیاری با پساب تصفیه شده و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica)، آزمـایشی در سال ۱۳۸۸ بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح آبیاری: آبیاری با آب چاه در تمام مراحل رشد (شاهد)، آبیاری با آب چاه و پساب یک در میان، آبیاری با پساب در کل دوره رشد، بعنوان عامل اصلی و سه سطح محلول پاشی با کود کامل (NABTA-LIB): عدم محلول پاشی (شاهد)، محلول پاشی با ۶۰۰ و ۱۲۰۰ گرم کود کامل در هکتار، بعنوان عامل فرعی بودند. صفات اندازه گیری شده شامل: وزن تر و خشک برگ و ساقه، عملکرد تر و خشک علوفه، عملکرد دانه، ارتفاع ساقه، نسبت برگ به ساقه و نسبت دانه به علوفه بودند. نتایج نشان داد آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل تأثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد بررسی به جز نسبت برگ به ساقه داشت. علاوه بر این در بین تیمارهای آبیاری، سطوح تیماری آبیاری با پساب در کل دوره رشد، و پساب و آب معمولی یک در میان سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه و علوفه، و اجزای عملکرد علوفه گردید. در بین تیمارهای محلول پاشی، محلول پاشی ۱۲۰۰ گرم کود کامل بالاترین عملکرد علوفه و دانه را داشت.

کلمات کلیدی:   آب چاه; دوره رشد; نسبت برگ به ساقه; وزن خشک برگ


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6543

بازدید: 671

تاریخ دریافت: 1392/05/02 , تاریخ پذیرش: 1392/05/02 , تاریخ انتشار: 1392/05/02