نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و تراکم بر شاخص‌های رشدی و عملکرد موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)


صفحات: 485-495


چکیده
به‌منظور بررسی اثر تراکم‌های مختلف بوته و کاربرد توأم کودهای شیمیایی و زیستی بر شاخص‌های رشدی و عملکرد موسیلاژ در گیاه دارویی اسفرزه، آزمایشی مزرعه‌ای در سال زراعی ۹۱- ۱۳۹۰ در شرایط آب و هوایی همدان به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. از سه تراکم ۷۰، ۱۰۰ و ۱۳۰ بوته در متر مربع و سطوح کودی ۱۰۰ درصد کود شیمیایی (شاهد)، ۵۰ درصد کود شیمیایی + کود زیستی نیتروکسین و بیوفسفر، ۲۵ درصد کود شیمیایی + کود زیستی نیتروکسین و بیو‌فسفر استفاده شد. نتایج تجزیه داده‌ها نشان داد که برهمکنش سطوح مختلف تیمارهای مختلف تراکم و کود بر صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر سرعت رشد محصول، حداکثر تجمع ماده خشک و عملکرد موسیلاژ معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد موسیلاژ و حداکثر تجمع ماده خشک به‌ترتیب معادل ۳۹/۱۷ گرم در مترمربع و ۵۶/۴۹۷ گرم در مترمربع در تراکم ۱۳۰ بوته در متر مربع با مصرف توأم ۵۰ درصد کود شیمیایی + کود زیستی به‌دست آمد. در تراکم ۱۳۰ بوته در متر مربع بین تیمار ۱۰۰ درصد کود شیمیایی و کود تلفیقی ۵۰ درصد شیمیایی + کود زیستی در صفات مورد بررسی تفاوتی وجود نداشت. کمترین مقدار عملکرد موسیلاژ در تراکم ۷۰ بوته در متر مربع به همراه مصرف ۲۵ درصد کود شیمیایی + زیستی حاصل شد. بنابراین تیمار کود تلفیقی ۵۰ درصد شیمیایی + کود زیستی نیتروکسین و بیوفسفر و تراکم ۱۳۰ بوته در مترمربع برای شرایط آب و هوایی همدان قابل توصیه است.

کلمات کلیدی:   بیوفسفر; حداکثر سرعت رشد محصول; حداکثر شاخص سطح برگ; نیتروکسین

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1160

بازدید: 528

تاریخ دریافت: 1393/01/27 , تاریخ پذیرش: 1393/10/06 , تاریخ انتشار: 1394/06/17