نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر روش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه(Gossypium hirsutum)


صفحات: 784-792


چکیده
به منظور ارزیابی تاثیر استفاده توام از روش مکانیکی (روش های متفاوت خاکورزی) و کنترل شیمیایی علف های هرز بر عملکرد پنبه، آزمایشی در سال ۱۳۹۱ در شهرستان بشرویه با آرایش اسپیلت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا درآمد. فاکتور های آزمایش شامل روش خاکورزی پنبه به عنوان فاکتوراصلی در ۳ سطح، خاکورزی مرسوم، خاکورزی مستقیم بدون شخم و خاکورزی حفاظتی و روش های مختلف کنترل شیمیایی علف های هرز در ۵ سطح (علف کش تری فلوکسی سولفورون سدیم به میزان ۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرم در هکتار، به همراه تیمارهای وجین و عدم کنترل علف های هرز) به عنوان فاکتور فرعی در ۴ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بین روشهای خاکورزی اختلاف معنی داری وجود داشت به طوری که عملکرد وش، طول شاخه رویا، تعداد شاخه رویا و زایا، ارتفاع بوته و تعداد قوزه در سیستم خاکورزی حفاظتی و سیستم بدون شخم بیشتر از تیمارخاکورزی مرسوم بود. در بین دُز های علفکش انوک، استفاده از دُز ۲۰ گرم در هکتار منجر به ایجاد بیشترین مقدار در صفات اندازه گیری شده گردید. اثر متقابل خاکورزی و کنترل علف های هرز بر تعداد شاخه رویا و طول شاخه رویا معنی دار بود. بیشترین تعداد شاخه رویا به ترتیب در خاکورزی حفاظتی و وجین علف های هرز و به تعداد ۵۹/۲ و ۳۱/۲ بدست آمد. بیشترین طول شاخه رویا در خاکورزی حفاظتی (۷۹/۱۵ سانتی متر) و در تیمار وجین در کنترل علف هرز (۲۳/۱۵سانتی متر) مشاهده شد.

کلمات کلیدی:   گیاه لیفی; خاکورزی حفاظتی; کشت مستقیم; وجین; اِنوک

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3492

بازدید: 558

تاریخ دریافت: 1392/06/16 , تاریخ پذیرش: 1392/09/03 , تاریخ انتشار: 1393/09/12