نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۱ شماره ۲ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)


صفحات: 300-306


چکیده
به منظور ارزیابی اثرات کود نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم آزمایش مزرعه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان در سال زراعی ۸۷- ۱۳۸۶ انجام شد. سطوح کود نیتروژن به فرم اوره (۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار) و ارقام (تجن، فلات و N۸۱-۱۸) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. پارامتر های اندازه گیری شده شامل کارایی مصرف نیتروژن، کارایی جذب نیتروژن، کارایی بهره وری نیتروژن، شاخص برداشت نیتروژن، و درصد پروتئین دانه بود. بهترین شاخص های نیتروژن در شرایط شاهد مشاهده شد، رقم N۸۱-۱۸ دارای بالاترین کارایی مصرف نیتروژن، کارایی بهره وری نیتروژن و شاخص برداشت نیتروژن و پائین ترین کارایی جذب نیتروژن بود. همچنین ثابت شده است که دو جزء کارایی مصرف نیتروژن (کارایی جذب نیتروژن و کارایی بهروری نیتروژن) دارای مشارکت یکسان نمی باشند. در این مورد به نظر می رسد که مشارکت کارایی بهره وری نیتروژن بیشتر از کارایی جذب نیتروژن برای تمام ارقام بود.

کلمات کلیدی:   گندم؛ کود نیتروژن؛ارقام؛کارایی مصرف نیتروژن


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 9437

بازدید: 682

تاریخ دریافت: 1392/07/01 , تاریخ پذیرش: 1392/07/01 , تاریخ انتشار: 1392/07/01