نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۱ شماره ۲ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)


صفحات: 364-357


چکیده
به منظور ارزیابی اثر تراکم های مختلف علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانۀ کلزا رقم هایولا ۴۰۱ در مقادیر متفاوت کود نیتروژن، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۹۰-۱۳۸۹ اجرا شد. تیمار اصلی شامل چهار سطح نیتروژن: بدون کود، ۱۴۰،۷۰ و ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و تیمار فرعی شامل تراکم های خردل وحشی (صفر، ۶، ۱۲، ۱۸و ۲۴ بوته در متر مربع) بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانۀ کلزا در تراکم های ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ بوته خردل در متر مربع به ترتیب ۵/۱۵، ۷/۳۶، ۴/۴۷ و ۶/۵۸ درصد نسبت به تیمار شاهد بدون علف هرز کاهش یافت. کاهش عملکرد دانۀ کلزا در تیمارهای علف هرز به دلیل کاهش تمام اجزای عملکرد دانه به ویژه تعداد غلاف در بوته بود. افزایش تراکم علف هرز باعث کاهش معنی دار کارایی زراعی مصرف نیتروژن در کلزا شد. بیشترین میزان کارآیی زراعی مصرف نیتروژن به تیمار ۷۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و شرایط عاری از علف هرز و کمترین آن به تیمار ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۲۴ بوته خردل وحشی در متر مربع اختصاص داشت. بطور کلی، مصرف ۱۴۰ کیلوگرم نیتروژن نسبت به عدم مصرف کود باعث افزایش توان رقابت کلزا با خردل وحشی شد، اما در تیمار ۲۱۰ کیلوگرم نیتروژن، اثر منفی تراکم های بالاتر از ۱۲ بوته خردل وحشی در متر مربع بر عملکرد کلزا افزایش یافت.

کلمات کلیدی:   مقادیر نیتروژن; خردل وحشی; کلزا


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6345

بازدید: 727

تاریخ دریافت: 1392/07/01 , تاریخ پذیرش: 1392/07/01 , تاریخ انتشار: 1392/07/01