نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) و سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیک جو (Hordeum vulgare L.)


صفحات: 822-833


چکیده
به منظور بررسی تاثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه بر روند رشد و عملکرد جو در سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر، آزمایشی دو ساله بهصورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال های زراعی ۸۹ -۱۳۸۸ و ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. کرتهای اصلی شامل دو عامل نیتروژن در سه سطح (صفر، ۴۰ و۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره) و کود فسفر (صفر، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم فسفر در هکتار بهصورت P۲O۵) و کرتهای فرعی به تلقیح بذور با باکتریهای افزاینده رشد گیاه در ۴ سطح (بدون تلقیح، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم استرین ۵، آزوسپیریلوم لیپوفرم استرینOF و مخلوط دو باکتری) اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد که با افزایش کاربرد نیتروژن، فسفر و نیز پیش تیمار بذر با باکتری‌های افزاینده رشد گیاه کلیه‌ی شاخص‌های رشد نظیر ماده خشک کل، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و سرعت رشد نسبی جو افزایش یافتند. همچنین پیش تیمار توام بذر با باکتری‌های مورد مطالعه در تمامی مراحل نمونه برداری شاخص‌های رشد در مقایسه با شاهد بیشتر بود. حداکثر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و وزن خشک برگ به ترتیب برابر با ۳۲۰۰ کیلوگرم در هکتار، /۱۰۰۰۰ کیلوگرم در هکتار و ۴۳۸ گرم بر متر مربع در بالاترین مقادیر کودهای نیتروژن و فسفر و پیش تیمار توام بذر با ازتوباکتر و آزوسپیریلوم مشاهده شد و کم‌ترین آن‌ها در عدم کاربرد فاکتورهای آزمایشی (سطح شاهد) به دست آمد.

کلمات کلیدی:   سرعت رشد محصول; سرعت رشد نسبی; شاخص سطح برگ; ماده خشک کل

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4071

بازدید: 634

تاریخ دریافت: 1392/08/08 , تاریخ پذیرش: 1392/12/13 , تاریخ انتشار: 1393/09/12