نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر میزان بذر و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) در بقایای گیاهی ذرت (Zea mays) (بی‏خاک‏ورزی)


صفحات: 598-610


چکیده
به‌منظور بررسی کاشت گندم در بقایای گیاهی ذرت (بی‏خاک‏ورزی) و تأثیر آن بر میزان بذر و کود نیتروژن مصرفی در راستای کشاورزی پایدار، آزمایشی به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار و با سه عامل رقم، در دو سطح (بهرنگ (V۱) و چمران (V۲)، تراکم بذر در پنج سطح (۵۰ (D۱)، ۱۰۰ (D۲)، ۱۵۰ (D۳)، ۲۰۰ (D۴) و ۲۵۰ (D۵) کیلوگرم در هکتار) و کود نیتروژن از منبع اوره در ۶ سطح (۰ (N۱)، ۵۰ (N۲)، ۱۰۰ (N۳)، ۱۵۰ (N۴)، ۲۰۰ (N۵) و ۲۵۰ (N۶) کیلوگرم در هکتار) در پاییز سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰ در مزرعۀ کشاورزی واقع در جنوب دزفول به اجرا در آمد. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که اثرات رقم، کود نیتروژن و بذر مصرفی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی‏دار بود. مصرف بذر بیش از ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه را کاهش و افزایش مصرف نیتروژن تا سطح ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار موجب افزایش معنی‏دار در عملکرد دانه گردید. رقم چمران با میانگین عملکرد دانه۷۰/۴۱۳ کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم بهرنگ برتری داشت و همچنین بهترین عملکرد دانه در تراکم ۱۰۰ کیلوگرم بذر در هکتار با میانگین ۵ تن در هکتار به‌دست آمد.

کلمات کلیدی:   رقم بهرنگ; رقم چمران; عملکرد دانه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2439

بازدید: 507

تاریخ دریافت: 1392/09/15 , تاریخ پذیرش: 1394/03/19 , تاریخ انتشار: 1394/06/18