نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر فاصله و وزن غده‌چه بر عملکرد و اجزای عملکرد غده‌های بذری سیب زمینی (Solanum tuberesom L.) رقم ساوالان


صفحات: 165-172


چکیده
تراکم کشت و وزن غده‌چه از عوامل تأثیر‌گذار بر عملکرد و اجزاء عملکرد در تولید غده بذری در سیب‌ زمینی می‌باشند. به منظور بررسی اثر فاصله و وزن غده‌چه بر صفات کمی و کیفی غده‌های بذری سیب زمینی رقم ساوالان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این تحقیق، پنج گروه غده‌چه با وزن‌های کمتر از ۵، ۱۰-۵، ۱۵-۱۰، ۲۰-۱۵ و بزرگتر از ۲۰ گرم با فواصل ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتیمتر در روی ردیف‌های ۷۵ سانتیمتری مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد بررسی شامل تعداد غده در متر مربع، وزن و تعداد غده در هر بوته، عملکرد کل، درصد غده‌های کوچک‌تر از ۳۵، ۵۵-۳۵ و بزرگتر از ۵۵ میلیمتر و قطر غده بودند. نتایج نشان داد که وزن و فاصله غده‌چه‌ها تأثیر معنی‌داری بر میانگین تعداد غده در متر مربع، وزن و تعداد غده در هر بوته و عملکرد کل غده داشت. سایر صفات مورد مطالعه از جمله درصد غده‌های کوچک‌تر از ۳۵ و ۵۵-۳۵ میلیمتر نسبت به تغییرات وزن غده‌چه و تراکم آن عکس العمل نشان ندادند. با افزایش وزن غده‌چه تعداد غده در بوته، عملکرد کل و همچنین قطر غده‌ها افزایش یافت به طوریکه از نظر عملکرد کل با کشت غده‌چه‌هایی با وزن بیشتر از ۲۰ گرم در مقایسه با کشت غده‌چه‌هایی با وزن کمتر از پنج گرم ۸/۲۰ تن غده در هکتار بیشتر تولید شد. با افزایش فاصله غده‌چه‌ها، میانگین تعداد غده در واحد سطح و عملکرد کل افزایش ولی وزن و تعداد غده در هر بوته کاهش یافت. در این آزمایش بالاترین عملکرد کل غده در هکتار (۱/۷۱ تن) از غده‌چه‌های با وزن بیشتر از ۲۰ گرم با فاصله کشت ۱۵ سانتیمتر بدست آمد. در این تحقیق همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد کل با تعداد غده در متر مربع، وزن و تعداد غده در بوته و همچنین قطر غده مشاهده گردید. لذا جهت دستیابی به بالاترین شاخص‌های عملکرد رقم ساوالان سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد کشت غده‌چه‌های با وزن بیشتر از ۲۰ گرم با فاصله کشت ۱۵ سانتیمتر توصیه می‌گردد.

کلمات کلیدی:   تراکم کشت; تعداد غده در متر مربع; تعداد غده در هر بوته; قطر غده; وزن غده در بوته

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2677

بازدید: 403

تاریخ دریافت: 1392/09/16 , تاریخ پذیرش: 1392/12/19 , تاریخ انتشار: 1393/09/12