نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۱ شماره ۳ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.)


صفحات: 506_514


چکیده
دستیابی به تولید مطلوب و عملکرد بالا در گندم، مستلزم انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط جوی مساعد و افزایش کارایی استفاده از عوامل تولید بواسطه تراکم مطلوب می باشد. به منظور بررسی اثر تراکم بر کارایی مصرف نور در ارقام جدید و قدیم گندم، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان طی سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار های تراکم در سه سطح (۱۵۰، ۲۶۲ و ۳۷۵ بوته در متر مربع) و سه زنوتیپ گندم (فلات، تجن و N-۸۱-۱۸ به ترتیب به عنوان نماینده ای از ژنوتیپ های قدیم، متداول و جدید در منطقه) در چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین مقدار شاخص سطح برگ و ماده خشک برای لاین۱۸ -۸۱- N و در تراکم۳۷۵ بوته در متر مربع بدست آمد. میزان ضریب خاموشی نور اندازه گیری شده در مراحل ساقه رفتن، آبستن، ظهور سنبله و گرده افشانی تحت تاثیر تراکم و رقم قرار نگرفت، اما تراکم برمیزان کارایی مصرف نور تاثیر گذار بود، بدین ترتیب که بالاترین میزان کارایی مصرف نور برای لاین۱۸ -۸۱- N (۲۶/۲ گرم بر مگاژول) و در تراکم۳۷۵ بوته در متر مربع برآورد شد.

کلمات کلیدی:   گندم ; تراکم ; ارقام ; ضریب خاموشی ; کارایی مصرف نور


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6899

بازدید: 555

تاریخ دریافت: 1392/09/27 , تاریخ پذیرش: 1392/09/27 , تاریخ انتشار: 1392/09/27