نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر تراکم کاشت، مقدار و تقسیط کود نیتروژن برخصوصیات کیفی و کارایی استفاده از نیتروژن گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در رقابت با علف‌های‌هرز


صفحات: 358-368


چکیده
به‌منظور بررسی اثر تراکم کاشت، مقدار و نحوه تقسیط کود نیتروژن بر خصوصیات کیفی و کارایی مصرف نیتروژن گلرنگ (رقم صفه) در رقابت با علف‌های هرز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ اجرا شد. فاکتور اول شامل تراکم کاشت در ۲ سطح (۲۰ و ۴۰ بوته در متر مربع) بود. فاکتور دوم نیز شامل کاربرد کود نیتروژن در ۹ سطح بدون کود (شاهد) و مقدار ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن مصرفی در هکتار، هرکدام به‌صورت ۴ سطح تقسیط کود شامل؛ (S۱)۵۰ درصد مصرف کود نیتروژن قبل از کاشت و ۵۰ درصد در مرحله ساقه رفتن گلرنگ، (S۲) ۲۵ درصد کود نیتروژن قبل از کاشت و ۷۵ درصد در مرحله ساقه رفتن گلرنگ، (S۳) ۲۵ درصد کود نیتروژن قبل از کاشت، ۵۰ درصد در مرحله ساقه رفتن و ۲۵ درصد در مرحله گلدهی گلرنگ و(S۴) ۲۵ درصد کود نیتروژن قبل از کاشت، ۲۵ درصد در مرحله ساقه رفتن و ۵۰ درصد در مرحله گلدهی گلرنگ بود. نتایج نشان داد که افزایش تراکم گلرنگ باعث افزایش ۲۰ درصدی عملکرد روغن و پروتئین دانه و افزایش ۱۰ درصدی کارایی مصرف نیتروژن شد. بیشترین عملکرد روغن (۲۵/۵۰ گرم در مترمربع) از کاربرد ۷۵ کیلوگرم در هکتار نیتروژن با تقسیط سه مرحله‌ای (S۴) به‌دست آمد. در نهایت نتایج نشان داد که با افزایش مصرف کود نیتروژن، کارایی استفاده از نیتروژن کاهش می‌یابد. ولی کاربرد نیتروژن به‌صورت تقسیط سه مرحله‌ای افزایش کارایی مصرف نیتروژن را به‌همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی:   پروتئین; تقسیط نیتروژن; روغن; عملکرد; گلرنگ; نیتروژن

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1386

بازدید: 380

تاریخ دریافت: 1392/11/09 , تاریخ پذیرش: 1393/07/01 , تاریخ انتشار: 1393/09/12