نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر روش‌های مختلف آبیاری و شیوه‌های کاشت بر بهره‌وری آب و سلامت ارقام تجارتی سیب‌زمینی


صفحات: 48-58


چکیده
افزایش سطح زیرکشت ارقام تجارتی سیب‌زمینی در استان اصفهان، کاربرد سامانه‌های آبیاری تحت فشار را برای رسیدن به بالاترین راندمان آبیاری و بهره‌وری آب ضروری کرده است. این تحقیق به‌صورت طرح آماری کرت‌های دوبار خرد شده نواری در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و طی دو سال) ۸۷-۱۳۸۶) اجرا شد. سه روش آبیاری شامل قطره‌ای نواری (تیپ)، بارانی و جویچه‌ای در کرت اصلی، دو روش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه به‌عنوان کرت فرعی یکبار خردشده و دو رقم تجارتی سیب‌زمینی در کرت فرعی دوبار خرد شده مورد مقایسه قرار گرفتند. عملکرد محصول، حجم آب مصرفی و عکس‌العمل ارقام نسبت به بیماری‌های مرسوم منطقه ارزیابی گردید. نتایج نشان داد روش آبیاری بارانی با میانگین تولید ۲۶۱۵۲ کیلو‌گرم‌ در هکتار نسبت به روش آبیاری تیپ با تولید ۲۳۹۷۴ کیلو‌گرم‌ در هکتار برتری معنی‌داری دارد. بهره‌وری آب آبیاری در روش آبیاری تیپ حداکثر و برابر ۶۹/۴ کیلوگرم بر متر مکعب به‌دست آمد نتایج مقایسه میانگین دو ساله عملکرد بین روش‌های کاشت نشان داد که کشت یک ردیفه با میانگین تولید ۲۴۸۳۹ کیلو‌گرم‌ در هکتار نسبت به کشت دو ردیفه با میانگین تولید ۲۲۹۲۷ کیلو‌گرم‌ در هکتار برتری معنی‌دار دارد. نتایج حاصل از بررسی میزان و شدت آلودگی غده‌های سیب‌زمینی نشان داد که بیشترین میانگین آلودگی اسکب در روش آبیاری جویچه‌ای ۴۷‌ درصد بیشتر از روش آبیاری بارانی و ۷۸ درصد بیشتر از روش آبیاری تیپ بوده است.

کلمات کلیدی:   آبیاری جویچه‌ای; آبیاری بارانی; آبیاری تیپ; آلودگی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 295

بازدید: 251

تاریخ دریافت: 1392/12/21 , تاریخ پذیرش: 1393/12/02 , تاریخ انتشار: 1394/08/13