نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر کاربرد تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب و هوایی کرمان


صفحات: 378-390


چکیده
جهت ارزیابی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، صفات کمی و کیفی ارقام کنجد، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار در کرمان در سال زراعی۹۰-۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارهای کودی شامل شاهد، ۳۰ تن و ۶۰ تن کود دامی درهکتار، ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن براساس اوره+۲۰۰ کیلوگرم فسفر براساس سوپرفسفات و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن براساس اوره+۳۰۰ کیلوگرم فسفر براساس سوپرفسفات، در کرت‌های اصلی و ارقام جیرفت-۱۳، دشتستان، داراب-۱ و داراب-۱۴، در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد کپسول در بوته، تعداد برگ و وزن هزاردانه، میزان کلروفیل، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن بود. اثر کود بر تمام صفات به‌جز وزن هزاردانه و شاخص برداشت معنی‌دار بود. در بین ارقام نیز از نظر تمام صفات به‌جز شاخص کلروفیل و شاخص برداشت اختلاف معنی‌دار مشاهده گردید. برهمکنش کود×رقم تنها بر تعداد برگ، وزن هزاردانه و شاخص برداشت معنی‌دار نبود. نتایج نشان‌دهنده‌ی واکنش متفاوت ارقام نسبت به تیمارهای کودی بود. بیشترین عملکرد دانه و روغن در تیمار سطح اول کود شیمیایی و رقم داراب-۱۴ (به‌ترتیب با ۱۹۳۸ و ۱۱۳۱ کیلوگرم در هکتار) و کمترین مقدار برای همین رقم در تیمار شاهد (به‌ترتیب با ۷۸۷ و ۴۶۸ کیلوگرم در هکتار) حاصل گردید. در مقایسه با شاهد، رقم جیرفت-۱۳ نسبت به انواع و سطوح کودی (به‌جز تیمار ۳۰ تن کود دامی) واکنش نشان نداد، بنابراین رقمی با کودپذیری کم می‌باشد. دشتستان تنها در میزان کاربرد بالای کودهای شیمیایی اختلاف معنی‌داری با شاهد داشت، در مقابل رقم داراب-۱۴ به سطوح پایین کودهای دامی و شیمیایی واکنش بهتری نشان داد. داراب-۱ پاسخ معنی‌داری به میزان و نوع کود نشان نداد اما در این رقم کاربرد کود تفاوت معنی‌داری با شاهد داشت. باتوجه به پاسخ مناسب تمام ارقام به تیمار ۳۰ تن کود دامی و عدم وجود اختلاف معنی‌دار با تیمارهای کود شیمیایی و در جهت کاهش مشکلات زیست‌محیطی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی، این تیمار قابل توصیه است. همچنین باتوجه به واکنش متفاوت ارقام به تیمارهای کودی تحقیقات بیشتر در زمینه نیازهای تغذیه‌ای ارقام مورد بررسی، ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی:   درصد و عملکرد روغن; رقم; کود

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1326

بازدید: 440

تاریخ دریافت: 1392/12/25 , تاریخ پذیرش: 1393/03/05 , تاریخ انتشار: 1393/09/12