نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد مرزه (Satureja hortensis L.)


صفحات: 73-85


چکیده
این آزمایش با هدف بررسی عکس العمل خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکرد اسانس گیاه دارویی مرزه نسبت به محلول‌پاشی با سالیسیلیک اسید و پوتریسین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، ایستگاه تحقیقات البرز کرج در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. تیمارها شامل سه غلظت ۱، ۲ و ۳ میلی‌مولار بر لیتر سالیسیلیک اسید و چهار غلظت ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر پوتریسین و شاهد بود. محلول پاشی برگی در سه مرحله ابتدای ساقه دهی، آغازش گل و گلدهی انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته و قطر تاج پوشش گیاهی، تعداد ساقه جانبی در بوته، وزن خشک اندام های هوایی و سرشاخه های گلدار در گیاه، تعداد برگ در گیاه، وزن و عملکرد برگ، سطح برگ، تعداد گل آذین، وزن خشک و عملکرد گل آذین، درصد وزنی و بازده اسانس و غلظت کلروفیل a، b و کل بودند. نتایج نشان داد که اثر محلول‌پاشی با سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس معنی دار بود. بیشترین وزن خشک اندام هوایی (۶۳/۴۵ گرم در گیاه)، وزن خشک سرشاخه‌های گلدار با ۶۳/۳۲ گرم در گیاه در محلول‌پاشی با سه میلی‌مولار سالیسیلیک اسید بود. بیشترین (۷۶/۷۶ کیلوگرم بر هکتار) و کمترین (۶/۲۹ کیلوگرم در هکتار) عملکرد اسانس به‌ترتیب با محلول‌پاشی با ۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر پوتریسین و شاهد حاصل گردید. بیشترین درصد وزنی اسانس (۱۶/۲ درصد) برای محلول‌پاشی با غلظت یک میلی‌مولار سالیسیلیک اسید حاصل گردید. به‌طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد برای دستیابی به بیشترین عملکرد اندام های هوایی و عملکرد اسانس به‌ترتیب می توان از محلول-پاشی غلظت سه میلی‌مولار سالیسیلیک اسید و غلظت ۱۵۰ میلی‌گرم بر لیتر پوتریسین استفاده نمود.

کلمات کلیدی:   اسانس; تنظیم کننده رشد; گیاه دارویی; محصول طبیعی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 390

بازدید: 333

تاریخ دریافت: 1393/01/05 , تاریخ پذیرش: 1394/02/20 , تاریخ انتشار: 1394/08/13