نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه هیبرید KSC ۴۰۳


صفحات: 100-108


چکیده
به منظور بررسی اثر تراکم بوته و روش برداشت بر عملکرد ذرت شیرین و ذرت‌بچه آزمایشی طی سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا گردید. در این آزمایش تراکم بوته در چهار سطح (۷، ۹، ۱۱ و ۱۳ بوته در متر مربع) و روش برداشت در دو سطح (برداشت به‌صورت ۱۰۰% ذرت‌بچه و برداشت به‌صورت ۱۰۰% ذرت شیرین) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی شد. تراکم بوته در روش برداشت ذرت‌بچه بر تمام اجزای عملکرد به‌جز وزن بلال بدون پوشش اثر معنی‌داری داشت به‌ گونه‌ای که با افزایش تراکم بوته، تعداد بلال در واحد سطح و درصد بلال غیر استاندارد افزایش یافت ولی از وزن بلال و درصد بلال استاندارد کاسته شد. بالاترین عملکرد بلال بدون پوشش، بدون پوشش استاندارد و غیر استاندارد به‌ترتیب با ۵/۲۶۴۹، ۹۷/۷۶۶ و ۹/۳۰۴۳ کیلوگرم در هکتار در تراکم ۱۳ بوته در متر مربع به‌دست آمد. در ذرت شیرین نیز تراکم بوته بر کلیه اجزای عملکرد معنی‌دار بود و با افزایش تراکم از ۷ به ۱۳ بوته در متر مربع، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه کاهش یافت. بالاترین عملکرد دانه (۵۰/۱۲۳۲ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد بلال سبز (۲/۱۲۶۰۷ کیلوگرم در هکتار) در تراکم ۹ بوته در متر مربع حاصل شد. محاسبه همبستگی بین عملکرد و اجزای آن در ذرت‌بچه بر خلاف ذرت شیرین نشان داد که بین تعداد بوته در واحد سطح و عملکرد همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:   بلال استاندارد; بلال بدون پوشش; بلال سبز; وزن هزار دانه; همبستگی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 331

بازدید: 244

تاریخ دریافت: 1393/01/29 , تاریخ پذیرش: 1393/11/29 , تاریخ انتشار: 1394/08/13