نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر کاربرد حاصلخیزکننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor)


صفحات: 109-119


چکیده
به منظور بررسی واکنش برخی از ویژگی‌های رشدی، عملکرد، اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای(Sorghum bicolor) با استفاده از کودهای زیستی، شیمیایی و آلی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع کود بیولوژیک و تلفیق آن‌ها با یکدیگر و ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی به شرح زیر بود: ۱- قارچ میکوریزا آربسکولار گونه G.mosseae + ورمی‌کمپوست، ۲- قارچ میکوریزا + نیتروکسین (حاوی باکتری‌های Azospirillum sp. و sp. Azotobacter)، ۳- قارچ میکوریزا + ریزوبیوم (Rhizobium sp.)، ۴- قارچ میکوریزا + کود شیمیایی NPK، ۵- قارچ میکوریزا G.mosseae و ۶- شاهد. برخی از صفات مورد مطالعه در این آزمایش عبارت بودند از: کلونیزاسیون طول ریشه و ارتفاع بوته، طول مخصوص ریشه، عملکرد دانه، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه بود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر صفات و ویژگی‌های درصد کلونیزاسیون طول ریشه، طول مخصوص ریشه، شاخص سطح برگ، عملکرد، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه دارای اثر معنی‌داری بود. بیشترین درصد کلونیزاسیون طول ریشه (۸۲ درصد)، طول مخصوص ریشه (۸۲/۵۱ متر ریشه در ۲۵ سانتی‌متر مکعب خاک)، شاخص سطح برگ (۴۷/۵)، عملکرد دانه (۶۲/۴۲۵ گرم در متر مربع)، تعداد دانه در خوشه (۶۳۵) در تیمار تلفیقی میکوریزا و نیتروکسین و بیشترین وزن هزار دانه (۲۶/۲۹ گرم) در تیمار استفاده توأم از میکوریزا و ورمی‌کمپوست حاصل شد. کلونیزاسیون و عملکرد بیشتر در اثر تیمار تلقیح دوگانه را می‌توان به برهمکنش مثبت میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده نیتروژن نسبت داد. با توجه به نتایج آزمایش، بهترین تیمار کودی برای سورگوم مخلوط قارچ میکوریزا و زیستی نیتروکسین پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی:   درصد کلونیزاسیون طول ریشه; طول مخصوص ریشه; میکوریزا; نیتروکسین; ورمی‌کمپوست

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 244

بازدید: 271

تاریخ دریافت: 1393/02/01 , تاریخ پذیرش: 1393/09/18 , تاریخ انتشار: 1394/08/13