نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای


صفحات: 391-398


چکیده
به‌منظور بررسی واکنش برخی از ویژگی‌های رشدی و عملکرد، ماشک گل‌خوشه‌ای نسبت به استفاده از کودهای زیستی، شیمیایی و آلی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی و در سه تکرار در سال ۱۳۹۲ و در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۳ نوع کود بیولوژیک و تلفیق آن‌ها با یکدیگر و ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی به شرح زیر بود: ۱- قارچ میکوریزا آربسکولار گونه Glomus moseae + ورمی‌کمپوست، ۲- قارچ میکوریزا + نیتروکسین (حاوی باکتری‌های Azospirillum sp. و sp. Azotobacter)، ۳- قارچ میکوریزا + ریزوبیوم (Rhizobium sp.)، ۴- قارچ میکوریزا + کود شیمیایی NPK، ۵- قارچ میکوریزا Glomus moseae و ۶- شاهد. نتایج نشان داد که هرچند تیمارها اثر معنی‌داری بر ارتفاع بوته نداشتند اما بر صفات و ویژگی‌های درصد کلونیزاسیون طول ریشه، تعداد گره ریشه، وزن خشک ریشه، عملکرد تر، عملکرد خشک و میزان پروتئین دارای اثر معنی‌داری بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کلونیزاسیون طول ریشه (۷۶ درصد)، تعداد گره ریشه ماشک (۲۰ عدد)، وزن خشک ریشه (۹۴/ گرم)، عملکرد تر (۵/۱۸۹۴ گرم در متر مربع)، عملکرد خشک (۶۳/۴۷۳ گرم در متر مربع) و میزان پروتئین (۳۳/۲۷ درصد) در تیمار تلفیقی میکوریزا و ریزوبیوم حاصل شد. با توجه به نتایج آزمایش، بهترین تیمار کودی برای ماشک گل‌خوشه‌ای مخلوط قارچ میکوریزا و کود زیستی ریزوبیوم پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی:   درصد کلونیزاسیون طول ریشه; میکوریزا; نیتروکسین; ورمی‌کمپوست

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 689

بازدید: 576

تاریخ دریافت: 1393/02/01 , تاریخ پذیرش: 1393/06/29 , تاریخ انتشار: 1393/09/12