نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد


صفحات: 797-809


چکیده
به‌ منظور بررسی اثر زمان مصرف نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم(Triticum aestivum & T. durum) در شرایط آب و هوایی خرم‌آباد، آزمایشی به ‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم‌آباد طی سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد. عامل اول در شش سطح: N۰: عدم تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و بدون محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی (شاهد)، N۱: تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین، N۲: محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی در مرحله ساقه رفتن، N۳: محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی در مرحله ظهور سنبله، N۴: تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی در مرحله ساقه رفتن، N۵: تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی در مرحله ظهور سنبله و عامل بعدی در دو سطح، شامل: V۱: رقم پارسی و V۲: رقم دنا بود. در این بررسی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله گندم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی و کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله گندم تأثیر معنی‌داری داشت. بیشترین عملکرد دانه مربوط به کاربرد توأم تیمار تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی در مرحله ظهور سنبله بود. با توجه به افزایش قابل توجه عملکرد دانه، کاربرد توأم تیمار تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی در مرحله ظهور سنبله در شرایط خرم‌آباد توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی:   تلقیح بذر; ظهور سنبله; عملکرد دانه; گندم

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 954

بازدید: 335

تاریخ دریافت: 1393/03/02 , تاریخ پذیرش: 1393/11/19 , تاریخ انتشار: 1394/07/18