نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۲ شماره ۱ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط برخصوصیات کمی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و نخود زراعی(Cicer arietinum L.)


صفحات: 34-43


چکیده
به منظور بررسی اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود زراعی بر خصوصیات کمی گونه ها و ویژگی های کیفی زیره سبز، مطالعه ای در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی به اجرا درآمد. آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور کرت اصلی آرایش خطوط کاشت در دو سطح که بصورت متناوب ۱D ۱:۱ (زیره : نخود) و ۲D ۱:۲ (زیره : نخود) و فاکتور کرت فرعی نسبت تراکم های مختلف دو گونه زیره سبز و نخود در ۶ سطح به ترتیب به صورت کشت خالص زیره سبز۱P (۱۰۰% زیره سبز)، ۲P (۵۰% زیره سبز +۵۰% نخود)، ۳P (۶۰% زیره سبز + ۴۰% نخود)، ۴P (۸۰% زیره سبز + ۲۰% نخود)، ۵P (۱۰۰% زیره سبز + ۲۰% نخود) و کشت خالص نخود ۶P (۱۰۰% نخود) اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که در بین تیمارهای مختلف کشت مخلوط، ترکیب ۲P ۲D: (۵۰% زیره سبز : ۵۰% نخود) از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت برتر است. بیشترین درصد نیتروژن گونه زیره سبز مربوط به ترکیب۴P۲D: (۶۰%زیره و۴۰% نخود) بود. تفاوت معنی داری در میزان اسانس زیره سبز بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد ولی ترکیبهای مختلف کشت مخلوط نسبت به شاهد بیشترین میزان اسانس را دارا بودند. بیشترین عملکرد اسانس زیره سبز در بین تیمارهای کشت مخلوط مربوط به ترکیب ۲P۲D (۵۰% زیره : ۵۰% نخود) بود. همچنین بیشترین نسبت برابری زمین (۲۳/۱LER=)، مربوط به ترکیب تیماری ۲P۲D (۵۰% زیره سبز : ۵۰% نخود) و کمترین آن (۹۰/۰LER=) مربوط به تیمار ۴P۱D ( ۸۰% زیره سبز: ۲۰% نخود) بود.

کلمات کلیدی:   درصد نیتروژن، شاخص برداشت; عملکرد اسانس; عملکرد دانه; نسبت برابری زمین


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154