نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۲ شماره ۱ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.)


صفحات: 44-52


چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی عراقی محله گرگان با تیمارهای کود نیتروژن در چهار سطح (شاهد، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار) و سه ژنوتیپ گندم تجن، فلات، ۱۸-۸۱N انجام شد. طرح آزمایش به صورت فاکتوریل بر مبنای بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در طی سال های ۸۷- ۱۳۸۶ اجرا شد. نتایج نشان داد که ضریب خاموشی تحت تاثیر کود نیتروژن و رقم قرار نگرفت اما کود نیتروژن و رقم بر میزان کارایی مصرف نور تاثیر گذار بود، بدین ترتیب که بالاترین میزان کارایی مصرف نور مربوط به رقم N۸۱-۱۸در سطح کودی ۹۰ کیلوگرم در هکتار برآورد شد. همچنین به میزان افزایش در سطوح کودی میزان شاخص سطح برگ و ماده خشک نیز افزایش یافت ولی نسبت افزایش در شاخص سطح برگ و ماده خشک برای سطوح کودی ۹۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به سطح ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار بسیار بیشتر بود.

کلمات کلیدی:   ارقام; ضریب خاموشی; کارایی مصرف نور; کود نیتروژن; گندم


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154