نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: اثر مدیریت کود سرک نیتروژن توسط کلروفیل متر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط کم آبیاری


صفحات: 61-73

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.39437

چکیده
مدیریت نامناسب آبیاری و نیتروژن اصلی ترین عوامل کاهش دهنده عملکرد ذرت محسوب می شوند. به‌منظور مدیریت مصرف کود نیتروژن توسط کلروفیل متر در ذرت رقم SC۶۰۴، آزمایشی در سال زراعی ۹۲-۱۳۹۱ به‌صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. عامل اصلی در دو سطح تأمین ۱۰۰ درصد و ۷۰ درصد آبیاری، عامل فرعی در دو شاخص نیتروژن ۹۰ و ۹۵ درصد، و عامل فرعی فرعی کود نیتروژنه (با منبع اوره ۴۶ درصد) در دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و شاهد (۱۵۰) مقایسه شدند. نتایج نشان داد، بیشترین شاخص سطح برگ (۶/۴)، تعداد دانه در بلال (۴۳۵)، زیست توده (۸۱۴ گرم در متر مربع) و عملکرد اقتصادی (۳۹۷ گرم در متر مربع) در شرایط آبیاری کامل و شاخص نیتروژن ۹۵ درصد مشاهده شد. برهمکنش آبیاری و کود نیتروژن بر شاخص سطح برگ، وزن دانه در بلال، زیست توده و شاخص برداشت اثر معنی داری داشت. شاخص نیتروژن ۹۵ درصد و سطح کود نیتروژن ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نسبت به شاخص نیتروژن ۹۰ درصد و سطح کود نیتروژن ۵۰ کیلوگرم در هکتار ۱۱% شاخص سطح برگ، ۴۱% تعداد دانه در بلال و ۱۸% زیست توده را افزایش داد، اما با شاهد تفاوت معنی داری نداشت. هر چند بالاترین شاخص سطح برگ، وزن دانه در بلال، زیست توده و عملکرد اقتصادی در شرایط ۱۰۰ درصد آبیاری با شاخص نیتروژن ۹۵ درصد و کود نیتروژن ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد اما نسبت به شاهد تفاوت معنی دار نداشت. به‌نظر می رسد در شرایط آبیاری و کم آبیاری، شاخص نیتروژن ۹۵ درصد با کود نیتروژن ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار از کارآیی بالاتری در افزایش عملکرد اقتصادی برخوردار است.

کلمات کلیدی:   آبیاری; شاخص نیتروژن; عملکرد اقتصادی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 23

بازدید: 117

تاریخ دریافت: 1393/06/24 , تاریخ پذیرش: 1394/10/22 , تاریخ انتشار: 1395/01/29