نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: تأثیر همزیستی قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی های رشد و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.) در خاک آلوده تیمار شده با نیترات مس


صفحات: 74-86

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.39711

چکیده
به منظور بررسی اثر قارچ Trichoderma atroviride بر ویژگی‌های رشدی دو رقم کلزا در سطوح مختلف نیترات مس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو سطح کاربرد و عدم کاربرد قارچ، چهار سطح نیترات مس (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر) و دو رقم کلزا (هایولا ۴۰۱ و ساری گل) در سه تکرار به‌صورت گلدانی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که تعداد غلاف در شاخه اصلی در رقم هایولا ۴۰۱ با افزایش آلاینده در خاک روند کاهشی داشت اما در رقم ساری گل، بالاترین میزان این صفت (حدود ۳۶ عدد) در سطح ۵۰ میلی گرم بر لیتر نیترات مس مشاهده شد. حضور قارچ تریکودرما، تعداد غلاف شاخه فرعی را در رقم هایولا ۴۰۱ و ساری گل به ترتیب حدود ۶۴ درصد و ۵/۲ برابر افزایش داد. همچنین بیشترین تعداد غلاف در شاخه فرعی در تیمار کاربرد تریکودرما و سطح ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر نیترات مس حدود ۳/۱ برابر نسبت به عدم کاربرد تریکودرما مشاهده شد. بیشترین ارتفاع بوته به ترتیب حدود ۱۰۰ و ۱۲۰ سانتی‌متر در ارقام هایولا ۴۰۱ و ساری گل با کاربرد قارچ در سطح ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر نیترات مس به دست آمد. حضور تریکودرما در خاک در سطح ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر نیترات مس توانست طول غلاف شاخه اصلی را در رقم هایولا ۴۰۱ (حدود ۱۶ سانتی‌متر) بیشتر از رقم ساری گل (حدود ۷ سانتی‌متر) افزایش دهد. در مجموع، به نظر می رسد که قارچ تریکودرما باعث بهبود ویژگی‌های رشدی گیاه کلزا در سطوح بالای عنصر مس در خاک می شود.

کلمات کلیدی:   آلودگی; تریکودرما; عملکرد دانه; فلزات سنگین

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 13

بازدید: 97

تاریخ دریافت: 1393/07/02 , تاریخ پذیرش: 1395/02/04 , تاریخ انتشار: 1395/02/04