نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر تنش یخ‌زدگی بر درصد نشت‌الکترولیت‌ها و بقاء گیاهچه‌های خاکشیر (Descurainia sophia L.)


صفحات: 369-379


چکیده
به‌منظور بررسی تحمل گیاه دارویی خاکشیر به تنش یخ‌زدگی آزمایشی در پاییز ۱۳۸۷ به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملأ تصادفی با سه‌تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام‌شد. عوامل آزمایش شامل پنج‌اکوتیپ خاکشیر ( اقلید، سبزوار، همدان، تربت‌جام و نیشابور) و ۱۰‌دمای یخ‌زدگی (از صفر تا ۱۸- درجه سیلسیوس با فواصل ۲‌درجه سیلسیوس) بود. گیاهان تا مرحله پنج-هفت‌برگی در شرایط آب‌و‌هوای طبیعی رشد‌یافته و با سرما خو گرفتند. سپس برای اعمال دماهای یخ‌زدگی به فریزر ترموگرادیان منتقل‌شدند. میزان پایداری غشاء سیتوپلاسمی با‌استفاده از آزمون نشت الکترولیت‌ها ارزیابی و سپس دمای کشنده ۵۰‌درصد، نمونه‌ها بر اساس درصد نشت‌الکترولیت‌ها (LT۵۰el) تعیین‌شد. به‌منظور بررسی میزان هم‌بستگی بین درصد نشت الکترلیت‌ها با درصد بقاء، گیاهان باقی‌مانده به‌گلخانه منتقل و پس از ۲۱‌روز بازیافت، درصد بقاء و سپس دمای کشنده ۵۰‌درصد گیاهان بر اساس درصد بقاء (LT۵۰su) محاسبه‌شد. نتایج نشان‌داد که بر اساس شاخص‌های LT۵۰el و LT۵۰su، اکوتیپ‌های همدان، سبزوار و تربت‌جام تحمل به یخ‌زدگی بیش‌تر ی نسبت به اکوتیپ‌های نیشابور و اقلید داشتند. بر مبنای شاخص LT۵۰su، اکوتیپ همدان پتانسیل تحمل به یخ‌زدگی تا دمای ۱۲- درجه سیلسیوس را دارا بود. در این بررسی بین درصد نشت‌الکترولیت‌ها و درصد بقاء رابطه منفی و قوی (***۷۲/۰-r=) وجود داشت. هم‌چنین بین LT۵۰el و LT۵۰su هم‌بستگی مثبت و بالایی (*۵۳/۰r=) دیده‌شد.

کلمات کلیدی:   اکوتیپ; بازیافت; درصد بقاء; دمای 50درصد کشندگی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 277

بازدید: 169

تاریخ دریافت: 1393/08/03 , تاریخ پذیرش: 1394/06/16 , تاریخ انتشار: 1394/08/13