نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر تاریخ کاشت و گوگرد بر عملکرد، درصد روغن و نیتروژن دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت پاییزه


صفحات: 438-448

DOI: 10.22067/gsc.v14i3.43039

چکیده
به‌منظور مطالعه واکنش عملکرد و کیفیت گلرنگ به مصرف گوگرد در تاریخ‌های مختلف کاشت، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خُرد‌شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ اجرا شد. عوامل آزمایشی شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (۹‌آذر، ۳۰‌آذر، ۲‌بهمن و ۱۲‌بهمن) به‌عنوان عامل اصلی و کود گوگرد به‌عنوان عامل فرعی در چهار سطح (صفر، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰‌کیلوگرم در هکتار) از منبع گوگرد آلی گرانوله بودند. نتایج نشان‌داد که تأخیر در کاشت با کاهش تعداد دانه در کلاپرک و تعداد کلاپرک در بوته سبب کاهش عملکرد دانه شد. در تاریخ کاشت دیرهنگام ۱۲‌بهمن نیتروژن دانه به‌میزان ۱۷درصد افزایش، ولی درصد روغن کاهش نشان‌داد. بالاترین درصد روغن به‌میزان ۲۵درصد از تاریخ ۳۰‌آذر و مصرف ۲۰۰‌کیلوگرم در هکتار گوگرد به‌دست آمد. بیش‌ترین عملکرد دانه به‌میزان ۳۵۹۰‌کیلوگرم در هکتار از تاریخ کاشت ۳۰‌آذر حاصل شد. در کشت تأخیری ۱۲‌بهمن عملکرد دانه به‌میزان ۵۰/۴۳درصد کاهش یافت. اما مصرف گوگرد به‌میزان ۲۰۰کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت ۱۲بهمن عملکرد دانه را نسبت به شاهد ۳۵درصد افزایش داد. هم‌چنین به‌علت بالا‌بودن عملکرد دانه در تاریخ کاشت ۳۰آذر، بیش‌ترین عملکرد روغن هم از این تاریخ کاشت به‌دست آمد.

کلمات کلیدی:   تنش گرما; روغن; کلاپرک در بوته; نیتروژن


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154