نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه


صفحات: 699-710

DOI: 10.22067/gsc.v14i4.43338

چکیده
مدیریت کود یک عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان زراعی می‌باشد. کاربرد کودهای زیستی در تولید این گیاهان با هدف حذف یا کاهش قابل‌ملاحظه مصرف نهاده‌های شیمیایی و هم‌چنین افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود رشد و کیفیت گیاه، از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌منظور بررسی واکنش برخی از ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک‌ گل‌خوشه‌ای به استفاده از کودهای زیستی، شیمیایی و آلی، آزمایشی به‌صورت طرح کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع کود بیولوژیک و تلفیق آن‌ها با یک‌دیگر و ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی به شرح زیر بود: ۱- قارچ میکوریزا‌آربسکولار گونه Glomus mosseae + ورمی‌کمپوست، ۲- قارچ میکوریزا + نیتروکسین (حاوی باکتری‌های Azospirillum sp. و sp. Azotobacter)، ۳- قارچ میکوریزا‌+‌ریزوبیوم (R. legominuzarum)، ۴- قارچ میکوریزا‌+‌کود شیمیایی NPK، ۵- قارچ میکوریزا Glomus mosseae و ۶- شاهد. در این آزمایش، هرچند تیمارها اثر معنی‌داری بر میزان خاکستر، NDF و ADF نداشتند، اما بر صفات و ویژگی‌های پروتئین خام، گوارش‌پذیری ماده خشک و گوارش‌پذیری ماده آلی دارای اثر معنی‌داری بود. نتایج نشان‌داد که بیش‌ترین درصد پروتئین خام (۳۳/۲۷‌درصد)، خاکستر (۹۶/۴‌درصد)و گوارش‌پذیری ماده آلی (۸۶/۷۷‌درصد) در تیمار تلفیقی میکوریزا و ریزوبیوم و بیش‌ترین درصد گوارش‌پذیری ماده خشک (۴۴/۷۳‌درصد) از تیمار تلفیقی کود میکوریزا و نیتروکسین حاصل شد. با توجه به نتایج آزمایش، بهترین تیمار کودی برای ماشک گل‌خوشه‌ای مخلوط قارچ میکوریزا و کود زیستی ریزوبیوم پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی:   گوارش‌پذیری ماده خشک; گوارش‌پذیری ماده آلی; میکوریزا; نیتروکسین; ورمی‌کمپوست

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 134

بازدید: 357

تاریخ دریافت: 1393/10/22 , تاریخ پذیرش: 1394/03/16 , تاریخ انتشار: 1394/08/13