نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج‌خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری


صفحات: 103-112

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.43478

چکیده
به‌منظور بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج‌خروس زراعی تحت اثر برخی پیش‌تیمارهای بذری، آزمایشی بر پایه طرح بلوک‌ کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در سال ۱۳۹۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام شد. تیمارها شامل پیش‌تیمار بذری کود کبوتری (یک در ده)، و نیاز تغلیظ شده ۳۹/۶۸ % (سه در هزار)، کود نانو کلات سوپر میکرو (سه در هزار)، آب مغناطیسی، همیوپاتیx ۱۲ و شاهد بودند. بذرها به مدت ۸ ساعت در تیمارهای ذکر شده غوطه‌ور شدند و پس از رساندن به رطوبت اولیه جهت کشت به مزرعه منتقل شدند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه و کیفیت علوفه بودند. برداشت در مرحله گلدهی از مساحت یک متر مربع هر واحد آزمایشی انجام شد. نتایج نشان دادند، اثر پیش‌تیمار بر کلیه صفات غیر از ارتفاع بوته، قطر ساقه و درصد خاکستر معنی‌دار شد. با توجه به مقایسه میانگین‌ها، بیشترین تعداد برگ (۳۹۵ عدد در مترمربع) و تعداد شاخه فرعی (۳/۲۰۳ عدد در مترمربع) در پیش‌تیمار آب مغناطیسی به‌دست آمد. در صفات معرف کیفیت علوفه، بیشترین پروتئین (۴/۲۵%)، کربوهیدرات قابل حل در آب (۸/۱۱%)، ماده خشک قابل هضم (۵/۵۱%) در کودکبوتری، بیشترین فیبر محلول در شوینده خنثی (۷/۵۹%)، اسیدی (۰۳/۴۶%) و بیشترین فیبر خام (۶/۲۶%) در شاهد به‌دست آمد. درمجموع پیش‌تیمارهای کود کبوتری و آب مغناطیسی بر خصوصیات مورفولوژیک و کیفیت علوفه تاثیر بیشتری در مقایسه با سایر پیش‌تیمارها داشتند.

کلمات کلیدی:   آب مغناطیس; پیش‌تیمار; تاج خروس زراعی; کود کبوتری

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 20

بازدید: 114

تاریخ دریافت: 1394/05/28 , تاریخ پذیرش: 1395/01/23 , تاریخ انتشار: 1395/01/29