نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه (Protulaca oleracea L.)


صفحات: 113-123

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.44444

چکیده
به‌منظور بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خرفه آزمایشی در سال زراعی۹۱-۱۳۹۰ در بیرجند به‌صورت کرت‌های خُرد‌شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. چهار سطح تاریخ‌کاشت (۱۵‌فروردین، ۳۰‌فروردین، ۱۵‌اردیبهشت و ۳۰‌اردیبهشت) به‌عنوان فاکتور اصلی و سه سطح تراکم (۵/۵، ۳/۸ و ۶/۱۶‌بوته در متر‌مربع) به‌عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان‌داد که تأخیر در کاشت، باعث کاهش تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن ۱۰۰۰دانه، عملکرد دانه و عملکرد علوفه ‌تَر گردید. اثر تراکم بر تمامی صفات مورد‌مطالعه (به‌استثناء وزن ۱۰۰۰دانه) معنی‌دار بود و افزایش آن باعث کاهش تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول و افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، عملکرد علوفه ‌تَر و عملکرد علوفه خشک گردید. اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد بیولوژیک و عملکرد علوفه خشک معنی‌دار بود. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش جهت دست‌یابی به حداکثر عملکرد دانه می‌‌توان از تاریخ کاشت ۱۵‌فروردین و تراکم ۶/۱۶ بوته بر متر‌مربع استفاده نمود.

کلمات کلیدی:   خرفه; شاخص برداشت; عملکرد دانه; عملکرد علوفه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 20

بازدید: 198

تاریخ دریافت: 1393/11/26 , تاریخ پذیرش: 1394/07/05 , تاریخ انتشار: 1394/08/13