نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۲ شماره ۴ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)


صفحات: 605-612


چکیده
به منظور مطالعه تاثیرمنطقه و سن مزارع زعفران بر عملکرد بنه، وزن پوشش بنه، در صد وزن پوشش به وزن کل بنه، روند تغییرات قطر نسبت به وزن بنه و تعیین فراوانی وزن بنه ها در سنین مختلف مزارع زعفران پزوهشی درقالب طرح آشیانه ای (نستد کامل) در ۳ منطقه عمده تولید زعفران (شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و بشرویه)، با هشت سن مزرعه و در سه مشاهده مزرعه ای (تکرار) انجام پذیرفت. در این پژوهش پس از زرد شدن برگهای زعفران در نیمه اول خرداد از هر مزرعه دو نمونه یک متر مربعی انتخاب و بنه های موجود از خاک خارج و به آزمایشگاه منتقل و صفات مورد نظر بررسی شدند. نتایج نشان داد که مناطق از نظر عملکرد بنه اختلاف معنی دار نداشته ولی از نظر وزن پوشش بنه در سطح ۱% و در صد وزن پوشش به وزن بنه در سطح ۵ % اختلاف نشان دادند وزن پو شش بنه درمزارع مختلف متفاوت بود. میانگین عملکرد بنه در مناطق بین ۸۷/۴ تا ۰۹/۱۶ تن در هکتار به ترتیب در مزارع یکساله و ۸ ساله در هر سال بود، بیشترین درصد وزن پوشش از وزن کل بنه در مزارع ۸ ساله و به میزان ۰۴/۲۵ در صد مشاهده شد. مقایسه در صد وزن بنه های ۱/۴ تا ۶، ۱/۶ تا ۸، ۱/۱۸ تا ۲۰، ۱/۲۲ تا ۲۴، ۱/۲۴ تا ۲۶ و بیشتر از ۳۰ گرم در مزارع با سنین مختلف نشان داد که بین درصد بنه های با وزن های قید شده در سطح ۱ % و بنه های ۱/۱۴ تا ۱۶گرم در سطح ۵ % اختلاف معنی دار وجود داشت. میانگین تعداد بنه در یک متر مربع در مزارع ۱ تا ۸ ساله به ترتیب ۵۵، ۶۵، ۷۱، ۱۲۸، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۸۴ و ۲۴۸ عدد و بیشترین درصد بنه های ۸ گرم و بیشتر که موثر در گل آوری زعفران می باشند به میزان ۰۵/۵۹ در صد درمزارع ۳ ساله مشاهده شد. بین قطر بنه و وزن بنه همبستگی مثبت مشاهده شد (۲/۹۸ =r۲ ).

کلمات کلیدی:   بنه های زعفران; قطر بنه; وزن بنه

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1031

بازدید: 372

تاریخ دریافت: 1393/12/19 , تاریخ پذیرش: 1393/12/19 , تاریخ انتشار: 1393/12/19