نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر مقدار و نحوه کاربرد پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور


صفحات: 514-525

DOI: 10.22067/gsc.v14i3.46135

چکیده
پتاسیم نقش اساسی در کاهش اثرات تنش شوری در گیاهان زراعی دارد. به‌منظور بررسی اثر مقدار و روش مصرف پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شوری آب و خاک، آزمایشی به‌صورت اسپلیت‌پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار )حارث‌آباد( در سال ۱۳۹۳ انجام شد. مقدار ۷۵ و ۱۵۰‌کیلوگرم در هکتار پتاسیم (از منبع کودی سولوپتاس) به‌عنوان عامل اصلی و نحوه مصرف در پنج سطح: ۲۵‌درصد کاشت‌+۲۵‌درصد اولین گلدهی‌+۵۰‌درصد غوزه‌بندی، ۲۵‌درصد کاشت‌+۵۰‌درصد اولین گلدهی +۲۵‌درصد غوزه‌بندی، ۲۵‌درصد کاشت +۲۵‌درصد رویشی (مرحله پنج-هشت برگی) +۲۵‌درصد اولین گلدهی +۲۵‌درصد غوزه‌بندی، ۲۵‌درصد کاشت +۲۵‌درصد رویشی +۵۰‌درصد گلدهی و ۲۵‌درصد کاشت +۵۰‌درصد رویشی +۲۵‌درصد غوزه‌بندی به‌عنوان عامل فرعی بودند. نتایج ‌نشان‌داد مصرف ۱۵۰‌کیلوگرم پتاسیم سبب افزایش در تعداد غوزه، عملکرد وَش و بیولوژیک شد، در حالی‌که ارتفاع بوته، تعداد شاخه زایا، تعداد غوزه در بوته و درصد کیل الیاف واکنش معنی‌داری به مقدار مصرف پتاسیم نداشت، به‌جز ارتفاع بوته، تعداد غوزه در بوته و تعداد شاخه زایا بالاترین مقدار صفات مورد‌بررسی از کاربرد پتاسیم به‌صورت ۲۵‌درصد کاشت +۲۵‌درصد رویشی (مرحله پنج-هشت برگی) +۲۵‌درصد اولین گلدهی +۲۵‌درصد غوزه‌بندی به‌دست آمد. در سطوح پتاسیم تقسیط به‌صورت مساوی در چهار مرحله کاشت، رویشی، گلدهی و غوزه‌بندی، عملکرد وَش بیشتری را تولید کرد و کاربرد پتاسیم در مرحله گلدهی یا غوزه‌دهی در مقایسه با رویشی عملکرد وَش بیشتری داشت. در مجموع در شرایط شور استفاده از ۱۵۰‌کیلوگرم در هکتار پتاسیم از منبع سولوپتاس در چهار مرحله کاشت، رویشی، گلدهی و غوزه‌بندی جهت حصول بالاترین عملکرد وَش مناسب می‌باشد.

کلمات کلیدی:   تقسیط پتاسیم; شوری; صفات مورفولوژیکی; عملکرد وش


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154