نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (L. Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب‌و‌هوایی جیرفت


صفحات: 735-745

DOI: 10.22067/gsc.v14i4.47549

چکیده
به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش آزمایشی در سال ۹۳-۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت انجام شد. طرح آماری مورد استفاده کرت‌های خُرد‌شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتور اصلی شامل پنج تاریخ کاشت در زمآن‌های ۲۰‌اسفند ۱۳۹۲، ۱۰ و ۲۵‌فروردین، ۱۵‌اردیبهشت و یک خرداد ۱۳۹۳ و سه فاصله بین ردیف بوته ۵۰، ۷۵ و۱۰۰‌سانتی‌متر به‌عنوان فاکتور فرعی انتخاب شد. صفات مورد اندازه‌گیری شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه خشک در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوته، عملکرد کاسبرگ، عملکرد دانه، عملکرد زیست‌توده، شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت کاسبرگ بودند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت و فاصله بین ردیف بوته بر اکثر صفات مورد مطالعه اثر معنی‌داری داشتند. تأخیر در کاشت سبب کاهش ارتفاع، تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه خشک در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوته، عملکرد کاسبرگ، عملکرد دانه و عملکرد زیست‌توده کل گردید. شاخص برداشت کاسبرگ و شاخص برداشت دانه تحت تأثیر تیمار تاریخ کاشت قرار نگرفتند. با کاهش فاصله بین ردیف ارتفاع، عملکرد کاسبرگ، عملکرد دانه، وزن زیست‌توده کل افزایش و تعداد شاخه فرعی، تعداد غوزه، وزن خشک غوزه در بوته، وزن کاسبرگ خشک در بوته، وزن دانه در بوته و شاخص برداشت دانه روند کاهشی داشتند. اختلاف معنی‌داری بین فاصله ردیف بوته بر صفت شاخص برداشت کاسبرگ وجود نداشت. با توجه نتایج به‌دست آمده تاریخ کاشت گیاه چای ترش در نیمه دوم اسفند تا اواسط اردیبهشت با فاصله بین ردیف بوته ۵۰‌سانتی‌متر با شرایط اقلیمی جیرفت مناسب به‌نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی:   شاخص برداشت; غوزه; فاصله بین ردیف; کاسبرگ

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 136

بازدید: 398

تاریخ دریافت: 1394/03/24 , تاریخ پذیرش: 1394/08/09 , تاریخ انتشار: 1394/08/13