نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.)


صفحات: 34-42


چکیده
به منظور بررسی اثر کودهای زیستی مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۷ نوع کود زیستی مختلف شامل: ۱- نیتراژین (دارای باکتری‌های Azotobacter sp.، Azospirillum sp. و Pseudomonas sp.)، ۲- نیتروکسین (دارای باکتری‌های Azotobacter sp. و Azospirillum sp.)، ۳- سوپرنیتروپلاس (دارای باکتری‌های Azospirillum sp.، Bacillus sp. و Pseudomonas sp.)، ۴- باکتری‌های حل‌کنندۀ فسفات (دارای باکتری‌های Bacillus sp. و Pseudomonas sp.)، ۵- بیوفسفر (دارای باکتری‌های Bacillus sp. و Pseudomonas sp.)، ۶- نیتروکسین به‌علاوۀ باکتری‌های حل‌کنندۀ فسفات و ۷- نیتروکسین به‌علاوۀ بیوفسفر و تیمار شاهد بودند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه تحت‌تأثیر کودهای زیستی مختلف قرار گرفت و از این نظر تلفیق کودهای نیتروکسین و باکتری‌های حل‌کنندۀ فسفات نسبت به سایر تیمارها برتری داشت. برتری استفاده تلفیقی از کودهای نیتروکسین و باکتری‌های حل‌کنندۀ فسفات در وزن دانه در بوته و شاخص برداشت نیز مشاهده شد. نتایج حاکی از آن بود که کودهای زیستی نیتراژین، نیتروکسین به‌علاوۀ بیوفسفر، نیتروکسین به‌علاوۀ باکتری‌های حل‌کنندۀ فسفات، بیوفسفر، باکتری‌های حل‌کنندۀ فسفات و نیتروکسین به ترتیب باعث افزایش ۶۲، ۵۳، ۵۱، ۳۶ و ۳۰ درصدی وزن خشک غلاف در بوته در مقایسه با تیمار شاهد شدند. گر چه اثر کودهای زیستی بر میزان روغن دانه معنی‌دار نبود، ولی استفاده از بیوفسفر و نیتراژین میزان روغن دانه را به طور جزئی (به‌ترتیب ۵/۱ و ۱ درصد) افزایش داد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از کودهای زیستی ضمن افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات کیفی کنجد می‌تواند وابستگی به کودهای شیمیایی و مخاطرات زیستی آنها را کاهش داده و به عنوان راهکاری بوم‌سازگار جهت توسعه کشاورزی پایدار و حفظ سلامت بوم‌نظام‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   باکتری‌های حل‌کنندۀ فسفات; بیوفسفر; دانه‌های روغنی; سوپرنیتروپلاس; نیتراژین; نیتروکسین


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154