نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: اثر نوع و نحوه کاربرد تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر


صفحات: 185-203

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.51177

چکیده
کاربرد کودهای آلی از مهم‎ترین راهبردهای تغذیه‎ای در مدیریت پایدار بوم نظام‎های کشاورزی می‎باشد. از این رو به‌منظور بررسی تأثیر کود آلی و کودهای شیمیایی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی سیر، آزمایشی در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ با سه تکرار انجام شد. تیمارهای کودی N۱۰۰P، N۱۵۰P و N۲۰۰P (به‌ترتیب ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع کود اوره+ نیاز فسفری)؛ N۱۰۰PS، N۱۵۰PS و N۲۰۰PS (به‌ترتیب ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع کود اوره+ نیاز فسفری+ نیاز گوگردی)؛ BCM۱۰۰ ، BCM۱۵۰ و BCM۲۰۰ (به‌ترتیب ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع کود گاوی با کاربرد پخش سطحی)؛ SCM۱۰۰، SCM۱۵۰ و SCM۲۰۰ (به‌ترتیب ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع کود گاوی با کاربرد زیر سطحی) بودند. صفات مورد مطالعه شامل کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنوئید، وزن خشک برگ، ارتفاع بوته، تعداد سیرچه در بوته، وزن سیرچه و عملکرد سیر بود. نتایج نشان دادند که کاربرد کود شیمیایی N۱۵۰PS بیشترین میزان کلروفیل a با میانگین ۶۶/۳ میلی‎گرم بر گرم را سبب شد. بین تیمارهای SCM۱۰۰ و SCM۱۵۰ با تیمار N۱۰۰P از نظر تأثیر بر میزان کاروتنوئید اختلاف معنی‎داری وجود نداشت. بر اساس مقایسات گروهی، وزن خشک برگ در تیمارهای کود آلی در مقایسه با کودهای شیمیایی ۳/۱۶ درصد کاهش نشان داد. در حالی‎که، کاربرد گوگرد منجر به افزایش ۵۷/۳ درصدی وزن خشک برگ در مقایسه با تیمارهای بدون گوگرد شدند. تیمارهای شیمیایی N۲۰۰P و N۲۰۰PS به ترتیب با میانگین ۹۹۶۵ و ۹۷۱۵ کیلوگرم بر هکتار بیشترین عملکرد غده سیر را به دنبال داشتند، همچنین کاربرد زیرسطحی کود دامی توانست به میزان ۶۳/۵ درصد عملکرد این گیاه را نسبت به کاربرد سطحی افزایش دهد. به‎طور کلی می‎توان بیان نمود برای کاهش مصرف کود شیمیایی در اکوسیستم‎های زراعی، کاربرد زیرسطحی کود دامی برای تولید کمی گیاه دارویی سیر توصیه می‎گردد، ولی چنانچه هدف دستیابی به حداکثر عملکرد غده سیر باشد حداقل ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود شیمیایی لازم است.

کلمات کلیدی:   رنگدانه فتوسنتزی; کاربرد زیر سطحی; کود گاوی; گوگرد; مدیریت پایدار


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154