نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: محلول‌پاشی کود پتاسیم به‌منظور کاهش اثرات شوری آب آبیاری در سیب‌زمینی


صفحات: 204-215

DOI: 10.22067/gsc.v15i1.51406

چکیده
به‌منظور بررسی تأثیر محلول پاشی پتاسیم و دفعات آن، در کاهش اثرات شوری آب آبیاری (۱/۶ دسی زیمنس برمتر)، آزمایشی در سال ۱۳۹۲ در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمارهای محلول پاشی شامل تیمار شاهد، سولفات پتاسیم (ppm۱۰ K۲ SO۴) و اکسید پتاسیم (ppm۵/۲K۲O) و دفعات محلول پاشی شامل سه مرحله ی کامل شدن رشد رویشی (شروع گل دهی)، مرحله رشد سریع غده‌ها (ظهور کامل گل‌ها) و مرحله حجیم شدن غده‌ها (دو هفته پس از مرحله ظهور کامل گل‌ها) بود. برهمکنش محلول پاشی پتاسیم و دفعات محلول پاشی، به جز بر صفات تعداد غده در بوته و درصد ماده خشک غده، بر سایر صفات مرتبط با عملکرد و همچنین کارآیی مصرف آب تأثیر معنی دار داشت. تیمار سولفات پتاسیم با سه نوبت محلول پاشی و تیمارهای اکسید پتاسیم با دو و سه نوبت محلول پاشی، به‌ترتیب با عملکردهای قابل فروش ۴۵۴۵۰، ۴۲۷۰۰ و ۴۷۱۵۰ کیلوگرم غده در هکتار نسبت به سایر تیمارها برتری معنی‌دار داشتند. میانگین وزن غده‌ در تیمارهای سه نوبت محلول پاشی سولفات پتاسیم، و دو و سه نوبت محلول‌پاشی اکسید پتاسیم، نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب ۱۹، ۱۷ و ۲۱ درصد افزایش وزن داشت. سه نوبت محلول پاشی سولفات پتاسیم و سه نوبت محلول پاشی اکسید پتاسیم با کارآیی مصرف آب ۵/۴ کیلوگرم بر متر مکعب نسبت به تیمار شاهد ۲۷ درصد افزایش داشت. نتایج این پژوهش نشان داد محلول‌پاشی پتاسیم می‌تواند به‌عنوان یک راهکار عملی برای کاهش اثرات شوری در گیاهی با نیاز پتاسیم بالا مانند سیب‌زمینی مطرح باشد.

کلمات کلیدی:   اکسید پتاسیم; سولفات پتاسیم; عملکرد; کارآیی مصرف آب

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 15

بازدید: 121

تاریخ دریافت: 1394/08/23 , تاریخ پذیرش: 1395/01/31 , تاریخ انتشار: 1395/01/31